Ripoll compta amb una bona dinàmica empresarial un cop superada la pandèmia de la Covid-19, que va afectar el dia a dia de l’economia a tots els nivells. Això es demostra amb la quantitat de tràmits que es duen a terme a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE), que des de l’any 2020 han estat un total de 126 a la vila. Aquests, estan relacionats amb comunicacions d’inici o modificacions d’activitats, canvis de titularitat, informes, llicències i comunicacions vàries amb l’administració. En definitiva, aquests 126 tràmits suposen molt de moviment en el teixit d’empreses amb seu a Ripoll.

Paral·lelament, en el mateix període des del 2020, s’han aprovat des de l’Ajuntament diferents línies de subvencions per al foment de les activitats econòmiques, la dinamització comercial, el foment de l’ocupació o els joves emprenedors o la creació d’start ups, entre d’altres. En total, han estat més de 106.000 € els que s’han atorgat entre el 2020 i la data d’avui, els quals s’han de sumar als més de 135.000 € en ajudes específiques per a superar els efectes de la Covid-19, atorgants directament a empreses i autònoms afectats. D’aquesta manera el consistori ha volgut incentivar la recuperació empresarial.

La Finestreta Única Empresarial (FUE)

L’Ajuntament de Ripoll es va donar d’alta al servei de la FUE el mes de març del 2016. L’any següent, el 2017, va rebre el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a un Ajuntament FUE. Aquesta finestreta és una eina que esdevé un punt de referència per a la gestió integral i unificada a través d’un únic punt d’accés de tots els tràmits administratius de la Generalitat, locals o estatals. Està present a pràcticament la totalitat de municipis catalans, oferint servei al 95% de la població, donant cobertura als més de 650.000 autònoms i empreses de Catalunya.

Aquest plantejament en la relació entre l’Administració i les empreses i els ciutadans té les característiques següents:

  • Integració de serveis i tramitació unificada: Incorpora tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per a realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Multiadministració: Ofereix tots els tràmits administratius, independentment de l’administració responsable del tràmit.
  • Multicanalitat: Els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per l’empresari, tot i que es prioritza l’electrònic.
  • Estandarització: La finestreta única estandarditza i homogeneïtza les gestions.
  • Celeritat i eficiència: Fomenta la resolució immediata.
  • En xarxa: Empra un model col·laboratiu de prestació de serveis que preveu acords de col·laboració amb les unitats.