Presentació de factures electròniques

Oblideu-vos del paper

Dades de facturació (Codi DIR):

La relació dels codis DIR3 de les unitats administratives de l’Ajuntament de Ripoll són els següents:

Òrgan gestor: L01171479
Oficina comptable: L01171479
Unitat tramitadora: L01171479

Bústia de Factures electròniques

Punt general d’entrada per enviar una factura electrònica

Per més informació
contacteu amb:

Ajuntament de Ripoll
Àrea Central i d’Hisenda
Serveis econòmics
Telèfon: 972 71 41 42

Manual de facturació a l’Ajuntament de Ripoll:

A partir del dia 15 de gener de 2015, els proveïdors que hagin de lliurar una factura pels serveis prestats o béns lliurats a l’Ajuntament de Ripoll la podran presentar electrònicament en el format i condicions establertes normativament, o en determinats casos, en paper a través del Registre general de l’Ajuntament.

Per a la recepció i tramitació de factures electròniques, l’Ajuntament de Ripoll s’ha adherit al servei de factura electrònica del Consorci AOC, e.Fact que ha estat declarat per la generalitat de Catalunya com a punt general d’entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures.

Aquest servei ha de garantir la interoperabilitat i l’intercanvi de factures de manera bidireccional amb la plataforma FACe de l’Administració General de l’Estat i, si s’escau, amb altres plataformes equivalents. Al respecte, l’Ajuntament de Ripoll també es troba adherit a la plataforma FACe de l’Administració General de l’Estat.

Quan es presenta la factura en el portal, el sistema retorna un justificant amb un codi de registre administratiu de la presentació de la factura. Per les factures en paper, aquest codi serà el del registre d’entrada de l’Ajuntament.

D’acord amb l’article 4 de la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i la creació del Registre comptable de factures en el sector públic estan obligades, entre d’altres, les societats anònimes i les societats de responsabilitat limitada. En aquest sentit, l’article 4 de dita Llei estableix que en tot cas estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

  • Societats Anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no disposin de nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
  • Unions temporals d’empreses.
  • Agrupacions d’interès econòmic. Agrupació d’interès econòmic europeu, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari. Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

Les persones físiques no estan obligades, encara que tindran dret a presentar les factures en format electrònic si així ho desitgen.

Fent ús de la possibilitat que dóna la Llei 25/2013, l’Ajuntament de Ripoll ha exclòs de l’obligació de presentació en format electrònic les factures que no superin els 5.000 euros (IVA inclòs). No obstant, qualsevol proveïdor podrà presentar factures en format electrònic sigui quin sigui el seu import si així ho desitja.

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut, que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Les factures electròniques s’han d’ajustar al format estructurat factura-e. Per a conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu el portal de facturació electrònica del Ministerio de Indústria, Energia y Comercio:

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

La factura electrònica conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.

Malgrat això, com a novetat, d’acord amb la disposició addicional tercera de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, i amb la finalitat de posar la factura a disposició d’òrgans competents per a la seva tramitació, tant a la factura en paper, com a la factura electrònica, que s’emeti a partir del dia 15 de gener de 2015, és obligatori incloure els codis corresponents a les unitats administratives participants en el procediment, és a dir, l’òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora.

Com puc conèixer els codis que indentificaran l’òrgan gestor, l’oficina comptable i la unitat tramitadora.

La relació dels codis DIR3 de les unitats administratives de l’Ajuntament de Ripoll són els següents:

Òrgan gestor:L01171479
Oficina comptable:L01171479
Unitat tramitadora:L01171479

Per tal de facilitar la inclusió dels codis DIR3 en la corresponent factura, es faran constar en els plecs de clàusules administratives particulars del contracte.

Els proveïdors no obligats a presentar la factura electrònica, podran igualment utilitzar aquests sistema, o alternativament, de manera transitòria, presentar-les en paper, ja sigui presencialment o per correu ordinari al Registre General de l’Ajuntament de Ripoll, situat a la plaça de l’Ajuntament número 3 – 17500 Ripoll.

D’acord amb les bases d’execució del pressupost i acollint-se a la facultat atorgada per l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de març, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures, s’exclou l’obligació de presentar la facturació electrònica a aquelles factures amb un import inferior a 5.000,00 euros (impostos inclosos). No obstant, en la mesura que sigui possible, es recomana la utilització progressiva del format electrònic perquè presenta una sèrie d’avantatges i un menor cost de tramitació que la presentació de factures en paper, tant pels proveïdors com pel mateix Ajuntament.

L’article 3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic estableix que el termini per presentar la factura serà de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis.

L’agrupació de diferents conceptes només és possible si van adreçats a la mateixa unitat tramitadora, tot i que us recomanem que s’expedeixi una factura individualitzada per a cada referència comptable o encàrrec municipal.

És un mòdul del sistema d’informació comptable de les administracions públiques en el qual s’anoten les factures dels proveïdors, rebudes en el registre administratiu, per facilitar el seguiment i control de la seva tramitació i pagament.

Està regulat en la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic en l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de l’esmentada Llei, així com en l’Ordre HAP / 1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.

Les factures rebudes en el registre administratiu són anotades de forma immediata en el Registre comptable de factures.

Quan es tracta de factures electròniques presentades al punt general d’entrada de factures electròniques, són remeses electrònicament mitjançant un servei automàtic proporcionat per aquest punt al Registre comptable de factures. En el cas de les factures en paper, el registre general de l’Ajuntament de Ripoll serà l’encarregat de registrar-les i posar-les a disposició del Registre comptable de factures.

Les factures anotades en el Registre comptable de factures es distribuiran als òrgans competents per a la seva tramitació d’acord amb els codis establerts d’unitats administratives (òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora) que han de constar a les factures emeses.

La tramitació de la factura donarà lloc a les següents anotacions en el Registre comptable de factures: anotada en el registre, conformada (reconeguda), pagada, anul·lada i rebutjada.

Els proveïdors que hagin presentat la factura electrònicament podran consultar en qualsevol moment el seu estat de tramitació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques. Igualment, està prevista properament la creació d’un portal del proveïdor per a la consulta de les factures presentades en paper.

Les possibles incidències de les factures, ja siguin normals o contractuals, es comunicaran electrònicament al punt general d’entrada de factures electròniques i directament al proveïdor mitjançant escrit.

Malgrat això, per agilitzar el tràmit, també es comunicaran per correu electrònic a l’adreça que consti a la nostre base de dades.

Per aquest motiu, es recomana als proveïdors que facilitin, si encara no ho han fet, o confirmin l’adreça de correu electrònic on trametre la documentació que es generi.