Canal de denúncia anònima per notificar irregularitats en la gestió pública

Tens coneixement d’alguna mala pràctica o conducta inadequada a l’Administració de l’Ajuntament de Ripoll i vols fer una alerta? Pots aportar informació i documentació perquè el cas sigui estudiat? Ho vols fer anònimament?

L’Ajuntament de Ripoll ofereix a la ciutadania aquest canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern. La Bústia Ètica és un vanal electrònic que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Ripoll i el seu sector públic, en àmbits com aquests:

 • Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu
 • Actuacions relacionades amb la contractació pública
 • Actuacions públiques del personal de la funció pública

La persona que dona l’alerta és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia Ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

 • Garantir i afavorir que es compleixin els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs i el personal directiu de l’Ajuntament de Ripoll i el seu sector públic.
 • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública.
 • Garantir i fomentar les bones pràctiques i evitar irregularitats en matèria de funció pública.
La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

La persona alertadora té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.

Les persones alertadores obtindran protecció eficaç de l’Administració de l’Ajuntament de Ripoll sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb allò que preveuen les normes reguladores.

El canal fa servir un sistema que oculta qualsevol dada que pugui permetre la identificació, tant de la persona que comunica els fets com del seu dispositiu informàtic connectat a la xarxa.

Les alertes adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

 • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l’actuació pública.
 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l’Ajuntament de Ripoll.
 • No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.
 • Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents.
 • El format òptim per carregar fitxers a la Bústia ètica és el PDF. També admet les extensions TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, GIF, TIFF, JPG, JPEG, MP3, MP4, AVI i ZIP.
 • Els fitxers carregats no poden ocupar més de 30 MB.
 • Per garantir plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital, cal consultar les instruccions de l’eina d’anonimització.
 • L’aplicació és compatible amb les últimes versions dels navegadors Safari, Firefox, Chrome, Edge i TOR.
En iniciar el procés de tramitació, cal omplir els formularis que es van presentant.

Un cop enviada la comunicació a través de la Bústia ètica, la persona alertadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric. Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a part del sistema de protecció de la persona alertadora, l’aplicació no enviarà comunicacions per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.

Mitjançant el canal, que garanteix la confidencialitat i la possibilitat de preservar l’anonimat, es pot mantenir la col·laboració amb els òrgans gestors de la Bústia durant el procediment de comprovació dels fets, accedir a les notificacions i conèixer l’estat de la tramitació.

La persona alertadora ha de fer seguiment de la comunicació tramitada a la Bústia, per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.