Alcaldia

1. Junta de Govern Local
2. Tinents d’Alcalde
3. Regidories delegades
4. Àrees i Caps d’Àrea
5. Junta de Portaveus

Ple Municipal

1. Comissions Informatives
2. Comissió Especial de Comptes

1. Junta de Govern Local

Presidència – Jordi Munell i Garcia
Regidors amb veu i vot – Josep Ma. Creixans i Pons / Ma. Dolors Vilalta i Fossas / Manoli Vega Segura / Josep Isern Truy / Montsina Llimós i Casaponsa
Regidors sense vot – Joan Maria Roig Altés

2. Alcaldia i Tinents d’Alcalde

Alcaldia – Jordi Munell i Garcia
Primer Tinent d’Alcalde – Josep Maria Creixans i Pons
Segon Tinent d’Alcalde – Maria Dolors Vilalta i Fossas
Tercer Tinent d’Alcalde – Manoli Vega Segura
Quart Tinent d’Alcalde – Josep Isern Truy
Cinquè Tinent d’Alcalde – Montsina Llimós Casaponsa

3. Regidories

Jordi Munell i Garcia
Alcaldia

Les atribucions de l’alcalde venen regulades en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per altra banda, l’alcalde podrà delegar part de l’exercici de les seves atribucions amb els regidors i amb la Junta de Govern Local. L’alcade exerceix el control i supervisió de totes les àrees municipals i intervé i potencia essent el representant de: Comissió executiva C17 – Comissió executiva AMI – Patronat Universitat de Vic UCC – Consel territorial de la U de Girona – Vicepresident Consorci Benestar del Ripollès – Vocepresident Fundació Soler – President Fundació Guifré – Vicepresident 3r del patronat del Monestir de Ripoll – President del Patronat del Museu de Ripoll – Vicepresident ADF Catllar Montgrony – Consell d’alcaldes – ACM – Agenda Ripoll 2030 – Seguiment i impuls de Projectes europeus FEDER, POCTEFA, CREATIVE EUROPE.


Josep Maria Creixans Pons
1r. Tinent d’Alcalde i Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics i Administració General.

Gestió econòmica i financera del consistori, concretada en la tramitació tant dels ingressos fins al seu cobrament, com de les despeses, atenent el seu pagament desprès de la tramitació corresponent. Alhora dóna assessorament a la resta de les àrees i serveis en temes de contingut econòmic. S’inclourien els serveis d’intervenció i tresoreria, gestió, inspecció i recaptació tributària, gestió del patrimoni local, subvencions, controls de despesa i serveis de fiscalització econòmica dels ens que participa l’Ajuntament.Gestió jurídica del consistori, concretada en la tramitació i suport jurídic dels expedients administratius i judicials del consistori. Alhora dóna assessorament a la resta d’àrees i serveis en temes de contingut jurídic. S’inclouria els serveis de secretaria, els serveis jurídics i administratius, s’inclourien els serveis decontractació de l’Ajuntament, empadronament, atenció ciutadana – finestreta única, i tota la gestió del personal funcionari i laboral, la seva planificació i provisió dels llocs de treball de les diferents àrees i serveis. També s’inclourien els serveis de transparència i control intern de l’Ajuntament. Com a cap d’Àrea també estaria inclosa el control i resolució dels assumptes directament relacionats amb els serveis d’informàtica i el protocol i premsa. Control i supervisió dels diferents serveis inclosos en l’Àrea de Serveis Econòmics i en l’Àrea d’Administració General.

Desenvolupament del programa de govern 2019-2023.

Signatura resolucions: Josep Maria Creixans i Pons


Maria Dolors Vilalta i Fossas
2a. Tinent d’Alcalde i regidora delegada de convivència, seguretat ciutadana i participació i educació.

Gestió de la Policia Local per tal de satisfer les necessitats i demandes dels ciutadans, traduïdes en una millora de la qualitat de vida, tot desenvolupament les funcions legalment establertes en matèria de seguretat ciutadana, policia administrativa, policia assistencial, policia judicial i policia de trànsit. Inspeccionar, controlar i donar compliment a les normatives de convivència i seguretat ciutadana, consistents en la pròpia ordenança de civisme i convivència ciutadana, l’ordenança de sorolls i vibracions, l’ordenança de ciruculació,… Estudis de mobilitat. Foment de la participació del municipi, promoure la participació de la societat en la vida pública local i oferir els canals per a fer efectiva aquesta participació, coordinar-se amb altres àrees que requereixin elements de participació. Iniciatives participatives locals tals com el voluntariat de l’Ajunament, el Consistori Infantil, i altres ens, òrgans i organismes participatius. Col·laboració amb els serveis a entitats i associacions per tal de realitzar projectes comunitaris, de la mateixa forma que amb els serveis de joventut i benestar i família i gent gran.

Signatura resolucions: Maria Dolors Vilalta i Fossas


Manoli Vega Segura
3a. Tinent d’Alcalde
Regidora delegada de turisme, comerç, fires i mercats, sostenibilitat i empresa.

Dirigir, coordinar, supervisar i gestionar el disseny, la planificació, l’organització, el desenvolupament i l’avaluació de totes aquelles activitats vinculades a la celebració de les fires i mercats, a la dinamització i potenciació del comerç, al desenvolupament d’actuacions en matèria de consum i al desenvolupament comercial del municipi, amb l’objectiu de promocionar i projectar Ripoll a l’exterior en matèria firal i comercial, en coodinació amb els regidors/es de promoció i de Turisme, per tal d’afavorir el creixement econòmicsocial de la vila i la seva atractivitat.

Informació sobre les normatives legals, ajuts, subvencions en temes de comerç per a noves implantacions i la promoció comercial. Impuls als programes de dinamització comercial amb la col.laboració de l’associació de comerciants UBR. Il•luminació de Nadal. Manteniment del cens comercial . Organització d’accions formatives amb l’objectiu de dotar el sector d’eines i coneixements per a una modernització de l’activitat comercial. Actes i activitats dinamitzadores (pista de gel, inflables, retolació…)

Mercats setmanals de venda no sedentària (Dimecres matí: Mercadet al barri de la Carretera de Barcelona. Dissabte matí: Mercat al Barri Vell). Control i supervisió de les parades, treballant amb coordinació amb la Policia Local per a la seva col·locació i gestió de les tramitacions d’altes i baixes.

Gestació, gestió i desenvolupament de l’oferta de fires al llarg de l’any : Fira de les 40h, fira de Santa Teresa, Fira del disc, fira de l’esquí, fira de l’art, …. tant d’iniciativa pública com privada (Mermà, mercat de nadal, ripiganga….)

Gestionar, impulsar i coordinar el posicionament turístic de Ripoll i potenciar la riquesa patrimonial i cultural de Ripoll, el seu entorn natural i la xarxa d’equipaments i oferta turística de què disposa el municipi. D’aquesta manera, és competència de Turisme el disseny i definició d’aquest posicionament turístic, la promoció i projecció de la ciutat cap als seus mercats potencials, l’atenció al turisme a través de l’oficina de Turisme de Ripoll i el suport a les iniciatives que l’empresariat local puga emprendre per a dinamitzar el consum i l’economia del municipi com a receptor de turisme.

Gestió i planificació diària de la neteja viària del municipi i manteniment dels barris incloses les fonts del municipi. Manteniment dels parcs i jardins del municipi, manteniment del bon estat les voreres i les calçades de la via pública, de renovar el mobiliari urbà malmès, de col·locar la senyalització viària vertical i horitzontal dels carrers i places, i del manteniment de l’enllumenat públic.

Signatura resolucions: Jordi Munell i Garcia

 


Josep Isern Truy
4rt Tinent d’Alcalde
Regidor de Territori, Esports, Entitats i Associacions.

Planificació i gestió urbanística, ordenar, transformar i conservar el sòl – i també el subsòl i el vol -, mitjançant la seva urbanització i edificació, i per a rehabilitar i regular l’ús de les obres, els edificis i les instal·lacions; organitzant l’espai urbà a partir del bastiment d’una normativa dissenyada i tutelant i fiscalitzant els processos de transformació evitant-ne l’ús abusiu i inadequat del sòl.

Estimular la creació de nou sòl per a la implantació d’activitats productives i vetllar per a que les activitats que es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que necessitin créixer ho puguin fer. Fomentar una ciutat sostenible i tramitar les modificacions normatives de regulació dels usos productius i comercials en adaptació a les necessitats. Proposar els dissenys o models urbanístics que s’implementaran en el territori i desenvolupar els instruments de planejament necessaris per posar-los en pràctica. Millorar infraestructures i serveis als polígons d’activitat econòmica i sol industrial.

Proposar els dissenys o models urbanístics que s’implementaran en el territori i desenvolupar els instruments de planejament necessaris per posar-los en pràctica. Plans de Rius, Energia i eficiències energètica, Agenda 21, Pacte d’Alcaldes pel Medi Ambient. Vetllar pel paisatge. Desenvolupament sostenible.

Control i execució de les obres i serveis municipals. Manteniment edificis municipals. Serveis bàsics del municipi: Clavegueram, Recollida de residus,…Resolució de les llicències urbanístiques i d’activitats que es donen dins de l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa.

Com a cap d’Àrea també estaria inclosa el control i supervisió de la gestió urbanística, i es disposaria de capacitat de resolució en matèria de medi ambient urbà, barris i s’ostentaria la presidència del Consell d’Administració de SOMASRSA.

El servei d’Esports es concreta amb l’activitat física i l’esport entre els ciutadans a través de programes per a infants, joves, adults i gent gran que es fan durant l’any i que són planificats i executats pel mateix Servei de l’Esport, i alhora també es concreta la gestió de les instal·lacions, pel què fa al seu manteniment, neteja, control horari de les instal·lacions. Per altra banda, realitza un suport als clubs i entitats esportives de Ripoll a través de les diferents fórmules admeses en dret, i promou, col·labora i organitza diferents esdeveniments esportius a Ripoll. Inclou la potenciació del Consell Municipal de l’Esport.

Signatura resolucions: Jordi Munell i Garcia


Montsina Llimós Casaponsa
5è Tinent d’alcade i Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, regidoria delegada de cultura i festes.

Impulsar i promoure la cultura des de diversos àmbits i equipaments especialitzats del poble. Arts escèniques i musicals, des del Teatre; Accés a la informació, al coneixement, el lleure i el foment a la lectura des de la Biblioteca; La promoció, el suport i la difusió d’exposicions de diferents temàtiques, Promoure i difondre el llegat de Lambert Mata i altres donacions. Promoure i difondre les arts plàstiques i pictòriques. Donar suport, difusió i promoure el Cinema. Treball amb les entitats culturals protagonistes de molts dels actes i programacions que al llarg de l’any tenen lloc al nostre poble. Gestió del Museu Etnogràfic de Ripoll. Relacions amb Arxiu Comarcal. Candidatura Portalada de Ripoll Unesco. RIC. Open Art 2a edició. Tallers culturals, Casal Cívic Eudald Graells. Visites i guiatges culturals.

Protecció del Patrimoni: Protecció jurídica del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural a través del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni. Informes dels projectes d’obres que afecten elements protegits. Revisió i actualització dels instruments de protecció i dels elements protegits.

Recerca i història local: Beques de recerca per a fomentar la investigació sobre la història i el patrimoni locals. Projecte de Recuperació de la Memòria Històrica. Estudis sobre elements patrimonials.Difusió i socialització: Publicació d’estudis i recerques sobre el patrimoni i la història locals: Quaderns del Patrimoni i altres. Creació de productes culturals i turístics per a fomentar el coneixement del patrimoni, la història, l’entorn i el paisatge

Sensibilització: Accions de sensibilització sobre el patrimoni cultural i la història. Actes, conferències i exposicions sobre el patrimoni i la història en general, la importància de la seva preservació i el seu coneixement. Promoció de les festes populars, com el suport i la recuperació de la cultura popular i tradicional i la celebració de la Festa Major, el Carnestoltes i altres manifestacions festives al llarg de l’any (Mercadal del Comte Guifré). Coordinació Festival de Música de Ripoll.

Com a Cap d’Àrea tindrà competències resolutòries en els àmbits de l’Àrea de Serveis a les Persones.

Signatura resolucions: Ramon Santanach i Pujol


Joan Maria Roig Altés
Regidor de Salut, Benestar Social, Gent Gran i Joventut.

Els serveis de benestar i família inclouen un conjunt de serveis gratuïts i de copagament per a totes les persones empadronades al municipi i ofereixen un espai d’acollida per buscar solucions a les situacions de dificultat i necessitat plantejades. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia deles persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics donen respostes en l’àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. L’àmbit de benestar i família es concreta amb la presència en el Consorci de Benestar Social del Ripollès i alhora a la Fundació Guifré, i en conseqüència i sense perjudici dels ens esmentats, l’àmbit d’actuació dels serveis delegats inclourà el suport a la gent gran, el suport a l’autonomia personal i dependència, la família, igualtat home – dona, ciutadania i immigració, cooperació internacional al fons de cooperació, Club casal dels avis, menjador per a la gent gran, la festa de la vellesa i serà necessària la coordinació amb la regidoria de participació per tal de desenvolupar el programa de govern 2015-2019. S’inclou dins de benestar i família, gent gran, els assumptes relacionats en l’àmbit de la salut.

Signatura resolucions: Montsina Llimós Casaponsa

Donar resposta a les necessitats dels i les joves del municipi i amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitat. Ocupació: Coordinats amb els diferents serveis d’inserció i ocupació per tal d’oferir als joves les eines per a la recerca de feina, incloent l’assessorament en aspectes vinculats en l’àmbit laboral, així com també gestionar i promoure la formació als joves. Salut i joves: drogues i el seu consum, sexualitat i afectivitat, alimentació saludable, i usos i abusos de les noves tecnologies. Suport a entitats de joves: Informació i assessorament sobre com fer una entitat. Col·laboració amb les entitats juvenils en l’elaboració de les seves activitats, tant pel que fa al suport tècnic, com amb suport econòmic a través de convenis i subvencions, com en la cessió d’infraestructures. Desenvolupament del Pla de Joventut. Cultura i Oci: El servei de joventut conjuntament amb altres serveis col·laboraran en l’organització de la Festa Major, així com també altres activitats culturals i d’oci adreçades als i les joves de Ripoll. Punt d’Informació Juvenil, gestió i control.

Signatura resolucions: Montsina Llimós Casaponsa


4. Àrees i Caps d’Àrea

Alcaldia
Jordi Munell Garcia

– Gabinet d’Alcaldia
– Serveis de Seguretat i Policia Local
– Entitats i Associacions
– Esports
– Participació
– Educació

Àrea d’Administració General
Josep Ma. Creixans i Pons

– Secretaria
– Serveis jurídics i administratius
– Serveis de recursos humans
– Serveis de protocol i premsa
– Oficina d’Atenció al Ciutadà – Finestreta Única
– Serveis de Contractació
– Unitat de Compres
– Serveis d’Arxiu
– Serveis d’Informàtica
– Serveis de transparència i control intern

Àrea de Serveis Econòmics
Josep Ma. Creixans i Pons

– Serveis Econòmics i Financers
– Serveis de Gestió, inspecció i recaptació tributària
– Serveis de gestió del patrimoni local
– Serveis de subvencions
– Intervenció i Tresoreria
– Serveis de control de la despesa
– Àrees i Serveis
– Serveis de fiscalització econòmica dels ens en que participa l’Ajuntament

Àrea de Projecció Econòmica
Jordi Munell i Garcia

– Ocupació
– Comerç
– Fires
– Mercats
– Empresa
– Turisme
– Àrees i Serveis

Àrea de Serveis a les Persones
Montsina Llimós Casaponsa

– Benestar Social
– Gent Gran
– Cultura
– Festes i tradicions
– Salut
– Joventut
– Oficina Municipal d’Habitatge

Àrea de Serveis al Territori
Josep Isern Truy

– Infraestructures municipals
– Barris
– Urbanisme
– Oficina Tècnica
– Planificació urbanística
– Oficina Municipal de l’Empresa. Ubicació d’Empreses
– SOMASRSA

Àrea de Sostenibilitat i Empresa
Manoli Vega i Segura

– Medi ambient urbà
– Sostenibilitat

5. Junta de Portaveus

Alcalde President
Portaveus dels diferents grups municipals