ANUNCI sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mig (A2) adscrita al Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Ripoll mitjançant concurs oposició lliure.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2020 va aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mig (A2) adscrita al Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Ripoll mitjançant concurs oposició lliure.

D’acord amb allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar la convocatòria i les bases regides per a la superació del procés de selecció que es transcriuen a continuació.

CONSULTAR LES BASES

Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar en el període comprés entre el 3 i el 22 d’octubre i a la seu electrònica de l’Ajuntament (Tràmits), sense detriment de qualsevol dels sistemes previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Cal disposar de Certificat Digital personal o Idcat mòbil.

En el cas excepcional de presentar la sol·licitud de forma presencial o mitjançant les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, s’haurà de presentar instància normalitzada de sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació expressa de la convocatòria i manifesti, si escau, el compliment de tots els requisits de participació. Es podrà obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o de la pàgina web de l’Ajuntament (www.ripoll.cat).

29/10/2020

  • CONSULTEU el llistat provisional  d’admesos i exclosos a AQUÍ

11/11/2020

  • CONSULTEU llista definitiva admesos i exclososDATA PROVES A AQUÍ

16/12/2020

  • CONSULTEU Acta del tribunal qualificador de les proves realitzades el 2/12/2020 a AQUÍ

13/01/2021

  • CONSULTA  la data definitva del procés de selecció a AQUÍ