Aquest dimarts, 28 de setembre, es va celebrar una nova sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll, en format presencial a la Sala Abat Senjust del consistori. Va comptar amb la presència de 15 dels regidors i regidores i d’un nombre limitat de persones com a públic, degut a les mesures de prevenció davant la Covid-19. El ple també es va retransmetre via streaming a través del canal institucional de YouTube de l’Ajuntament.

La sessió, com és habitual, va començar amb el repàs a la correspondència i el despatx d’alcaldia, per part de l’alcalde Jordi Munell. Posteriorment, es va passar a tractar els punts de debat referents a les diferents àrees del consistori.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Aquesta va ser l’àrea que va protagonitzar bona part dels punts del plenari. Primerament, es va donar compte de l’informe resum anual dels resultats de control intern de l’Ajuntament, que conté els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. Així mateix, es donava compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2020 i del compliment de les obligacions previstes als articles 10.1 i 16.1 de l’Ordre HAP/2105/2021, d’1 d’octubre, relacionats amb el Pla d’Ajust i l’estat d’execució del pressupost, respectivament.

També es va donar compte de l’informe de Tresoreria i de Morositat emès pel Tresorer Municipal referent al segon trimestre de l’exercici 2021. Es va aprovar el Compte General corresponent a l’exercici econòmic 2020, que integra els comptes anuals de l’Ajuntament, SOMASRSA, el Consorci de Benestar Social del Ripollès, el Museu Etnogràfic i la Fundació Guifré.

El cap de l’àrea de Serveis Econòmics i Administració General, Josep Mª Creixans, va detallar diverses dades d’aquests comptes: “El resultat pressupostari ajustat de l’Ajuntament l’any 2020 va ser de 748.175 euros, va tenir un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 295.291 euros, un estalvi net de 487.807 euros (4,53% dels seus recursos) i es troba amb un endeutament total del 63,8%. L’actiu de l’Ajuntament està en 41.253.492 euros, amb un patrimoni net ajustat de 32.139.999 euros”. “Pel que fa al Consorci de Benestar Social, el resultat pressupostari ajustat va estar de 316.455 euros, el seu romanent líquid de tresoreria va estar de 462.791 euros, i el resultat patrimonial de l’exercici va ser de 24.796 euros; pel que fa a SOMASRSA, el resultat de l’exercici va ser de 42.129 euros, amb un actiu total d’1.885.329 euros i un patrimoni net d’1.539.349, sense presentar cap deute; i en el cas de la Fundació Guifré, el resultat va ser de 141.022 euros, amb un patrimoni actiu de 4.369.000 euros, un patrimoni net de 3.574.270 i un deute a llarg termini de 437.902 euros”, va detallar Creixans.

També es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit nº 12, de suplement i crèdit extraordinari, i modificació del Pla Financer d’Inversions 2021. Es va ratificar el Decret d’Alcaldia d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2022, elaborat a partir del Pressupost per l’exercici de 2021, una vegada ajustades les noves previsions a la situació i escenaris actuals i tenint en compte les mesures previstes al pla Pressupostari a Mig Termini referent als exercicis 2022-2024 i al vigent Pla d’Ajust.

A més, es van resoldre diversos expedients sancionadors en matèria d’animals de races considerades potencialment perilloses. També es va resoldre substituir, per jubilació, a Joan Pericàs com a membre del Consell d’Administració de SOMASRSA i nomenar a Carme Arimany per a aquest càrrec. Es va agrair la feina de tants anys de Pericàs com a tècnic i enginyer municipal.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

En aquest punt, es va acordar (amb l’abstenció del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya) verificar el Text Refós de la modificació puntual nº 28 del POUM de Ripoll, referent a la desclassificació del sector del sòl urbanitzable delimitat SUD-1 “Palou” com a sòl no urbanitzable.

Mocions dels grups municipals

Es va aprovar (amb l’abstenció de la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols) la moció presentada pel grup d’ERC per al retorn de l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica. Pel que fa a les dues mocions presentades per la regidora Orriols, no es van aprovar. Una d’elles era per instar a la Generalitat de Catalunya a prohibir el vel islàmic a les aules públiques, mentre que l’altra era de condemna a l’atac sofert a la seu del partit Aliança catalana per part de manifestants el passat 10 de setembre. En aquest cas, l’equip de govern va explicar que l’Ajuntament es posa a disposició de l’òrgan judicial per col·laborar en tot el que faci falta i així mateix, condemna tota acció de violència o d’odi que es pugui produir.

Després de resoldre diversos precs i preguntes per part dels grups municipals, a les 21.19 h es va donar per finalitzat el ple del mes de setembre de l’Ajuntament, que es pot recuperar sencer accedint al següent vídeo de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fubeHgcph-g