Aquest dilluns, 30 d’octubre, es va celebrar una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Eudald Pradell, amb la presència dels 17 regidors. El primer que es va aprovar va ser el canvi de data del plenari, ja que en aquesta ocasió l’últim dimarts del mes coincidia amb la celebració de la festa de la Castanyada i per aquest motiu, se celebrava en dilluns. També es va aprovar l’acta de la sessió anterior i es va repassar la correspondència i el despatx de batllia.

Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori

Es va aprovar inicialment, per unanimitat, el Reglament de funcionament del sistema intern d’informació d’alertes de l’Ajuntament. Aquest, és una mostra del compromís amb les polítiques de bon govern i de foment de la cultura de la integritat pública i la probitat institucional.

També es va aprovar inicialment per unanimitat la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament que tenia per objecte l’extinció d’una plaça de sotsinspector de la Policia Local inclòs dins la plantilla de funcionaris, escala d’administració especial, i la creació d’una plaça d’inspector inclòs dins de la plantilla de funcionaris, escala d’administració especial.

Àrea d’Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural de la vila

Es va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024. Va ser amb sis vots a favor (de l’equip de govern d’Aliança Catalana) i 11 abstencions de la resta de grups municipals.

La batllessa Sílvia Orriols va detallar els punts més importants que es desprenen de les ordenances fiscals: “S’ofereix la possibilitat de fraccionar en tres pagaments l’Impost sobre Béns Immobles que superi els 90 euros, essent imprescindible per acollir-s’hi la domiciliació dels rebuts. Es modifiquen algunes tarifes de la piscina municipal i s’inclou una bonificació especial en l’activitat d’Aquagym per a persones amb fibromiàlgia. La taxa d’escombraries s’incrementa en un 8,2% (se cenyeix al cost real del servei) i en l’àmbit industrial es proposa fer dos padrons semestrals i es farà un estudi durant el proper any per intentar equilibrar les taxes industrials. La tarifa de subministrament d’aigua s’incrementa en un 5% degut a l’augment del preu de l’aigua i també a les obres que s’han de fer a la planta potabilitzadora. S’incrementen en un 2,9€ les tarifes dels parquímetres de les zones blava i taronja i augmenta a 10 € l’anul·lació de la denúncia. S’incrementen les tarifes del cementiri en un 5%. Es fixen els preus públics del menjador i del centre de dia. S’incrementa l’IPC en les activitats dirigides del centre de tecnificació esportiva. A més, es crea un annex de preus públics per a la utilització privada de material de titularitat pública. Es delega la gestió de l’impost sobre vehicles al Consorci de Recaptació. Es crea un nou apartat per instal·lacions d’autoconsum col·lectiu en xarxa interior: pel que fa a l’autoconsum individual es proposa una bonificació d’un 30€ en l’IBI per un màxim de 3 anys i per a l’autoconsum col·lectiu, del 50% durant 5 anys. Amb aquesta darrera proposta es potencia la instal·lació de plaques fotovoltaiques als blocs de pisos, mantenint també una bonificació per a les cases unifamiliars que optin per aquest tipus d’instal·lació”.

Orriols va explicar que “l’equip de govern va demanar als grups de l’oposició si volien fer propostes per afegir a les ordenances i en aquest sentit, es modifica la relació de carrers de la vila i s’elimina la categoria 4 amb denominació exceptuant La Barricona. S’aplica un recàrrec del 50% en el rebut de l’IBI dels pisos buits propietat d’entitats bancàries i de particulars que tinguin 3 o més pisos sense llogar, per intentar incrementar la borsa de pisos de lloguer i frenar la degradació del barri vell”.

Es va sol·licitar el reintegrament de les aportacions no justificades en la legislatura 2019-23. En concret, se sol·licita un import de 1.333,88€ al grup municipal Front Nacional de Catalunya, atès que no s’han destinat a les finalitats previstes a l’article 73.3 de la llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El ple va resoldre desestimar una sol·licitud feta per un particular en relació a la declaració d’interès especial del terreny on hi ha instal·lat el supermercat Bon Preu Esclat, al no trobar-se cap fonament en la seva petició que comporti un interès especial pel municipi.

També es van aprovar per unanimitat dues pròrrogues del conveni d’acció concertada de les naus de transició número 3 i 4 de La Barricona fins al dia 31 de desembre del 2025, entre les empreses Arte Sano Natural SL i Norfeus Lighting SLU i l’Ajuntament de Ripoll.

Es va resoldre delegar a favor del Consell Comarcal del Ripollès les facultats de gestió, liquidació i recaptació de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, d’acord amb el contingut del Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals.

S’aprovava també inicialment la modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 13/2023, en la modalitat de suplement de crèdit. En aquest cas, augmenten en aplicacions de despesa 72.500 euros destinats a la millora de les escales de l’Ajuntament i lavabos públics que es financen mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromesos, en concret, del paviment del passeig de Sant Joan. En aquest punt van votar a favor 14 regidors (Aliança Catalana, ERC, PSC, Alternativa-CUP i Som-hi Ripoll) i va obtenir 3 vots en contra, de Junts per Ripoll.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern, es va passar a debatre les mocions dels grups municipals. Primerament, es va aprovar per unanimitat la moció en defensa dels bombers voluntaris, i en reclamació d’una cobertura sanitària i unes condicions dignes pel desenvolupament de la seva tasca. També es va aprovar per unanimitat a moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya per a la col·locació de pantalles acústiques al desviament del Calvari.

La moció presentada per Alternativa per Ripoll-CUP-AM “de suport a Palestina i per a la resolució pacífica del conflicte i respecte a la legalitat internacional” es va aprovar amb 10 vots a favor d’Alternativa, ERC, PSC i Junts, 6 vots en contra d’Aliança Catalana i 1 abstenció de Som-hi Ripoll.

La moció presentada per Alternativa per Ripoll-CUP-AM “per mantenir el Pla Local de Joventut 2022-2025” es va aprovar amb 11 vots a favor de Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa i Som-hi i 6 vots en contra d’Aliança Catalana.

Després dels precs i preguntes i la intervenció del públic assistent, a les 22.11 h es donava per finalitzat el ple ordinari de l’octubre del 2023 a l’Ajuntament de Ripoll. Es pot consultar la sessió completa en vídeo a l’enllaç següent: https://youtu.be/qEYYwzsMAs8