Aquest dimarts, 26 d’octubre, es va celebrar una nova sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll, en format presencial a la Sala Abat Senjust del consistori i amb la presència dels 17 regidors i regidores. També hi va poder assistir un nombre limitat de públic, degut a les mesures de prevenció per la Covid-19 i la sessió es va retransmetre per streaming a través del canal institucional de YouTube de l’Ajuntament. La sessió, com és habitual, va començar amb el repàs de la correspondència i el despatx d’alcaldia per part de Jordi Munell, i posteriorment es va passar a tractar els punts de diferents àrees.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest punt, es va donar compte del Pla anual de control financer per l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Ripoll i també dels ens dependents, que ha estat elaborat per la intervenció municipal. També es va aprovar una rectificació de l’inventari municipal de béns i drets que pertanyen a la corporació, actualitzat en data de 31 de desembre del 2020. El cap de l’àrea, Josep Mª Creixans, va explicar que el valor real que tenia l’inventari en aquesta data era superior als 73.600.000 euros.

Així mateix, el ple va ratificar l’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter, acordat el passat 2 d’octubre. De mica en mica, es van incorporant més municipis a aquest ens del qual en forma part l’Ajuntament. Seguidament, es va aprovar inicialment una modificació de crèdit, la 14/2021, del pressupost municipal de l’exercici actual. Aquesta es finança mitjançant baixes de crèdits d’aplicacions de despeses no compromesos, nous ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent de l’entitat així com amb Romanent líquid de tresoreria per despeses generals. Per últim, es va aprovar el conveni referent a l’adquisició d’un habitatge ubicat al carrer Sant Jaume, 12. D’aquesta manera concloïa l’expedient d’aquest edifici, que l’any 2009 es va expropiar i posteriorment, es va enderrocar.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

En aquesta àrea, es va aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual número 30 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la vila, que es refereix a la correcció d’una errada gràfica en l’alineació del carrer Pardines.

Mocions dels grups municipals

En la resta d’àrees, no es presentaven punts a debat en aquest ple. Després de diverses consultes dels grups municipals sobre els decrets i la Junta de Govern Local, dins l’apartat de control i fiscalització de l’acció de govern, es va passar a les mocions presentades per la resta de grups.

La moció presentada per Alternativa per Ripoll-CUP-Amunt centrada en realitzar un referèndum sobre els Jocs Olímpics d’Hivern 2030 no es va aprovar. Va comptar amb els vots a favor d’Alternativa, amb els vots en contra de Junts per Ripoll i el PSC i les abstencions d’ERC i la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols. També hi va haver uns moments de debat sobre els diferents punts de vista dels grups respecte a la celebració d’aquests possibles Jocs i la seva candidatura.

Tampoc es van aprovar les tres mocions presentades per la regidora no adscrita Sílvia Orriols, que van comptar amb el vot en contra de tots els grups. Una d’elles tractava la condemna de l’assassinat del polític David Amess, la segona proposava posar càmeres a alguns punts de recollida de brossa i evitar el dipòsit d’objectes a la deixalleria, i la darrera proposava organitzar una cursa infantil adaptada. Sobre aquest darrer aspecte, el regidor d’Esports Josep Isern va recordar que ja s’han iniciat converses amb el Consell Esportiu del Ripollès i altres ens per poder fer una cursa adaptada a la vila, que es contempla de cara al mes de maig de 2022.

Després dels precs i preguntes dels grups municipals i de la intervenció del públic, a les 21.25 h es va donar per acabat el ple ordinari del mes d’octubre. Aquest es pot recuperar accedint al següent vídeo de YouTube: https://www.youtube.com/embed/xwp69XLN0no