Aquest dimarts, 26 de setembre, es va dur a terme una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Eudald Pradell, amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació municipal. Primerament, es va fer un breu repàs a la correspondència i es va passar a debatre els punts de les diferents àrees.

Propostes de batllia

Es va llegir un manifest de suport a les reivindicacions de les víctimes i familiars dels atemptats del 17 d’agost del 2017, en el marc del sisè aniversari d’aquests fets. També es va dur a terme el despatx de la batllia, amb el repàs per part de Sílvia Orriols de les reunions i actes més destacats que ha realitzat en les darreres jornades.

Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori

Es va acordar la composició i periodicitat de la Junta Local de Seguretat. Es reunirà cada quart dilluns dels mesos de gener, abril, juliol i octubre a les 16 h. La presidència de la junta la tindrà la batllessa Sílvia Orriols, com a vocals hi haurà el delegat o delegada territorial del Govern (que pot delegar la seva representació en el subdirector general), el regidor de Seguretat Ciutadana, el cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra ABP Ripollès, el cap de la Policia Local i els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia. El secretari serà el de la corporació i assistiran com a convidats amb veu però sense vot un/a representant de cada un dels grups municipals que consten a l’Ajuntament. En aquest punt, l’equip de govern d’Aliança Catalana es va abstenir i la resta de grups hi van votar a favor.

Es va ratificar per unanimitat la modificació definitiva dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes Girona, acordada per l’Assemblea General del mateix consorci. També s’aprovava per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament en el marc del Programa Treball i Formació 2023, per a les línies dona, MG52, PRGC I PANP, per l’anualitat 2023-2024.

No es va aprovar la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local relatiu al Manifest per condemnar la politització de la cultura que s’ha fet per part dels organitzadors del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP), amb els vots a favor de l’equip de govern (6) i en contra de la resta de grups (11).

Sí que es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament, amb l’extinció d’una plaça d’administratiu inclòs dins la plantilla de funcionaris i la creació d’una plaça de tècnic/a mig en règim de personal laboral. Es tracta d’un tècnic de fires, mercats i coordinació d’esdeveniments socials i culturals. Es va comptar amb els vots a favor d’Aliança Catalana i Junts per Ripoll (9), el vot en contra de la regidora Marian Medel i les abstencions de la resta de regidors/es (7).

No va prosperar l’aprovació inicial del canvi de denominació de la plaça “d’1 d’Octubre” per la plaça “Primer d’octubre”. En aquest punt, vots a favor de l’equip de govern (6), abstenció del regidor Joaquim Colomer (1) i la resta de vots en contra (10).

Es va deixar sobre la taula per a una pròxima sessió el punt eferent al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Provada Catalana “Escola del Treball del Ripollès, Fundació Privada Eduard Soler”.

Àrea d’Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural de la vila

Es va donar compte al ple de diferents qüestions: de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública dels estats d’execució a la fi del 2n Trimestre de 2023; de l’informe de la tresoreria en relació a la morositat del 2n Trimestre i PMP del 1r i 2n Trimestre de l’exercici 2023; de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del seguiment i finalització del Pla d’Ajust; e l’informe de la intervenció de l’Ajuntament per donar compte al ple dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2022; i de l’informe resum anual de l’Ajuntament sobre els resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2022.

Es va aprovar per unanimitat el compte general de l’exercici 2022 de l’Ajuntament, integrat pels comptes anuals de l’Ajuntament, SOMASRSA, el Consorci de Benestar Social, el consorci del Museu Etnogràfic i els de la Fundació Guifré. També s’aprovava per unanimitat la rectificació de l’inventari de béns i drets que configuren el patrimoni de l’Ajuntament en data 31 de desembre de 2022. Així com l’inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge de l’Ajuntament de Ripoll a data 31 de desembre de 2022.

Quedava aprovada per unanimitat la proposta de ratificació del decret d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2024. I s’aprovava inicialment la modificació de crèdit 11/2023 en al modalitat de suplement de crèdit, en aquest cas amb els vots a favor d’Aliança catalana i Junts per Ripoll (9) i en contra de la resta de grups municipals (8).

Posteriorment, es va passar al control i fiscalització de l’acció de govern pel que fa a decrets i Junta de Govern Local.

Mocions dels grups municipals

Es va aprovar per unanimitat del plenari la moció presentada pel grup municipal de Junts per Ripoll referent a la petició que es dediqui un espai de la vila a la Dra. Carme Junyent. Es tindrà en compte per a futurs espais que hagin de tenir un nomenclàtor.

També per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup Socialista de suport al Marroc, Líbia i Grècia, països que han patit desastres naturals recentment amb moltes pèrdues humanes i materials.

No s’aprovava la moció presentada pel grup municipal d’Alternativa per Ripoll – CUP – Alternativa Municipalista per garantir el dret a l’empadronament al municipi de Ripoll.  Va obtenir 10 vots en contra d’Aliança, Junts i Som-hi i 7 vots a favor d’ERC, PSC i Alternativa.

Va quedar aprovada la moció presentada pel grup d’Alternativa de rebuig a la censura en l’àmbit cultural i lingüístic i condemna a les polítiques impulsades pels nous governs del país Valencià, les Illes Balears i l’Aragó, amb tots els vots a favor menys una abstenció del regidor de Som-hi Ripoll.

També s’aprovava la moció d’Alternativa de suport als independentistes detinguts per protestar contra “La Vuelta” i per l’alliberament dels Països Catalans. En aquest punt, 14 vots a favor d’Aliança, Junts, ERC i Alternativa, 2 vots en contra del PSC i 1 abstenció de Som-hi.

Per últim, quedava aprovada la moció presentada pel grup municipal de Som-hi Ripoll sobre la prevenció d’incendis forestals. En aquest cas, amb 11 vots a favor de Junts, ERC, PSC, Alternativa i Som-hi, i 6 vots en contra d’Aliança Catalana.

Després dels precs i preguntes, a les 23.57 h es va donar per finalitzada la sessió ordinària del ple. Es pot recuperar sencera en vídeo a l’enllaç següent: https://www.youtube.com/live/t4_iKyKN-To?feature=shared