Aquest dimarts, 28 de novembre, es va celebrar una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Eudald Pradell, amb la presència dels 17 regidors. Es va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 30 d’octubre, i amb el repàs de la correspondència. A proposta de la batllia-presidència, es va llegir la declaració amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, elaborada per l’equip de govern. Posteriorment, es va passar al despatx de la batllia.

Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori

El ple va resoldre per unanimitat canviar la data de la sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre de 2023, fixant el ple pel dia 28 de desembre a les 19:30 hores. El motiu és que el darrer dimarts del mes és un dia festiu.

Es van declarar deserts dos processos d’alienació, de sis parcel·les del sector de la Torre que pertanyen al Patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge, i de dos habitatges municipals ubicats al carrer Josep Maria Pellicer.

Àrea d’Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural de la vila

Es va donar compte al plenari de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de dos aspectes: del cost efectiu dels serveis relatius a l’exercici 2022 i dels estats d’execució a la fi del tercer trimestre de 2023. Així mateix, es donava compte de l’informe de Tresoreria amb relació a la morositat i PMP del tercer trimestre de l’exercici 2023.

El ple va aprovar per unanimitat la rectificació dels saldos a 1 de gener de 2023 de drets reconeguts de pressupostos tancats, degut a la comissió d’errors materials, de fet o aritmètics, per import total de -6.434,61€. També es declarava la prescripció i extinció dels deutes de naturalesa pública, degut al transcurs del termini de quatre anys sense exercir el dret de l’Administració a exigir el pagament d’aquestes, per import de 10.993,41€.

Es va acordar, per unanimitat en la votació, una modificació del contracte de serveis harmonitzat per procediment obert dels serveis de neteja, conservació i manteniment dels parcs i jardins municipals (Lot 2). Es redueix en 5.860 € la retribució a l’empresa que efectua aquesta tasca, ja que per motius de sequera no s’ha pogut fer tota la feina de plantació de flors a diferents punts de la vila.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern, on els grups van fer preguntes a l’equip de govern sobre decrets i junta de govern local, es va passar a debatre les mocions. Primerament, es va aprovar per unanimitat la moció presentada per tots els grups municipals per instar al Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat, a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera.

També s’aprovava la moció presentada pel grup d’Aliança Catalana per declarar persones no grates als condemnats islamistes del 17 d’agost de 2017, la qual contenia una esmena parcial. Aquesta, feta per part dels grups de l’oposició, havia estat aprovada prèviament per 11 vots a favor (de tots els grups de l’oposició: Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa per Ripoll-CUP i Som-hi Ripoll) i 6 en contra (de l’equip de govern d’Aliança Catalana). En l’aprovació final de la moció esmenada, tots els regidors hi van votar a favor per unanimitat.

Es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup d’ERC Ripoll-AM per instaurar la Gala anual de l’esport al Ripollès.

Per altra banda, s’aprovava amb 11 vots a favor (tots els grups de l’oposició) i 6 abstencions (equip de govern) la moció presentada pel grup del PSC-CM per a l’actualització i ús del Pla Local de l’habitatge.

També s’aprovava, en aquest cas per unanimitat, la moció que presentava el grup d’Alternativa per Ripoll-CUP-AM en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català.

I finalment, quedava aprovada per unanimitat la moció presentada pel grup de Som-hi Ripoll-IdR per donar eines i protegir al voluntariat que treballa per reduir i controlar les colònies de gats al terme municipal.

Precs i preguntes

Durant el torn de precs i preguntes, les regidores Marian Medel (Alternativa-CUP), Rosa Martínez (ERC), Anna Belen Avilés (PSC) i Maria Soldevila (Junts) van llegir la declaració institucional proposada per la Generalitat en el marc del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones.

Després de la resta de precs i preguntes i la intervenció del públic assistent, a les 23.41 h es donava per finalitzat el ple ordinari del novembre del 2023 a l’Ajuntament de Ripoll. La sessió es pot recuperar completa en vídeo a l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=ZYoqBgP1Jas