Aquest dimarts, 29 de novembre, es va dur a terme una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll, a la Sala Eudald Pradell i amb la presència dels 17 regidors i regidores. Un ple que va començar amb la lectura de la declaració institucional del 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, per part de les regidores Rebeca Galavis, Anna Belén Avilés, Ma Dolors Vilalta i Chantal Pérez. Posteriorment, es va passar al despatx de l’alcaldia per part de Jordi Munell.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Es va donar compte del compliment de les obligacions previstes a l’article 10.1 de l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, referent a la informació que ha de facilitar l’Ajuntament pel Pla d’Ajust i també a l’estat d’execució del pressupost. Així mateix, es donava compte de l’informe de la Tresoreria municipal en relació a la morositat i PMP del tercer trimestre de 2022. El regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans, va explicar que el període mitjà de pagament de l’Ajuntament ha estat de 50 dies.

També es va donar compte del Pla anual de control financer per a l’exercici 2023, elaborat per la Intervenció municipal. Posteriorment, s’aprovava una operació de crèdit a mig termini per tal de finançar necessitats transitòries de tresoreria.

El ple va acordar l’adquisició en modalitat de rènting dels vehicles i serveis de mobilitat sostenible a través de l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis. Es tracta de dos vehicles policials SUV, un d’híbrid i l’altre, elèctric, seguint amb l’aposta per reduir les emissions de carboni al medi ambient.

Es va aprovar al plenari l’adjudicació a la Fundació privada MAP de la concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del servei de bar-restaurant del Centre d’Acollida Turística de Ripoll Can Guetes (CAT), per un període de 10 anys i un cànon de 500 euros mensuals.

S’aprovava, amb els vots en contra del grup del PSC i les abstencions del grup d’Alternativa per Ripoll-CUP, l’expedient d’alienació de sis parcel·les del patrimoni municipal del sòl i habitatge al sector La Torre. També quedava aprovat, en aquest cas amb els vots en contra dels grups d’ERC i el PSC. Abstencions del grup Alternativa per Ripoll-CUP, l’expedient d’alienació de dos habitatges al carrer Josep Maria Pellicer 50-52. El regidor d’Habitatge, Joan Maria Roig, explicava que la intenció és que els diners provinents d’aquestes alienacions es destinin a seguir la reforma d’habitatges al Barri Vell per destinar-los a lloguer assequible, i que també es busca revitalitzar el sector de La Torre.

Per últim, es va donar compte al ple del compliment de les obligacions previstes a l’article 15.2 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre de 2012, referents a la informació sobre el cost efectiu dels serveis que presten les corporacions locals.

Àrea de Serveis a les Persones

En aquest punt es va aprovar el contracta de donació de l’arxiu documental de la Vila de Llaés a l’Ajuntament de Ripoll. Es va agrair l’acte a la donant i es disposa que el fons sigui inscrit a l’inventari municipal i que romangui a l’Arxiu Comarcal per a la seva conservació. La regidora de Cultura, Montsina Llimós, va destacar que el fons té un gran valor patrimonial i històric.

No es van presentar mocions per part dels grups municipals. Després del control i fiscalització de l’acció de govern i dels precs i preguntes, a les 21.30 h es donava per finalitzat el ple ordinari, que es pot recuperar sencer en vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ecXqpGTAs94