Aquest dimarts, 31 de maig, es va celebrar una nova sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll, a la sala Eudald Pradell i amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació municipal. Hi va assistir un nombre limitat de públic i es va poder seguir en directe a través del canal institucional de YouTube i també mitjançant el Twitter de l’Ajuntament.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Després del repàs a la correspondència i el despatx d’alcaldia per part del batlle Jordi Munell, es va passar als primers punts del ple. Primerament, es va donar compte del compliment de les obligacions previstes en diversos articles de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. També es donava compte de l’informe de Tresoreria relatiu al període mig de pagament del 1r trimestre de 2022 i la morositat. Tot això ho detallava el regidor Josep Mª Creixans.

Al primer punt de votació, el ple va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 07/2022, en la modalitat de suplement de crèdit finançat mitjançant majors ingressos recaptats sobre els previstos al pressupost corrent de l’entitat i baixes de crèdits no compromesos d’altres aplicacions del vigent pressupost de despeses. També es va aprovar la sol·licitud d’inscripció al Registre de la Propietat de Ripoll d’una anotació registral a la finca adquirida per l’Ajuntament a la carretera d’Olot, 40 1r-2a, que ha d’estar destinada a habitatge social durant els pròxims 12 anys.

Igualment, s’aprovava una servitud de llums i vistes sobre una finca registral de l’Ajuntament a favor d’una altra titularitat de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de l’edifici de l’INS Abat Oliba que limita amb la zona ‘Agility’, on s’hi vol realitzar l’obertura de cinc finestres amb dimensions de 3×2 metres, obeint a un servei públic. Gràcies a aquesta aprovació es podrà començar a fer l’obra.

Per altra banda, es va aprovar l’acord d’adquisició mitjançant rènting d’un vehicle elèctric per la brigada municipal, concretament un GOUPIL G4, a través de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment. Així mateix, es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la gestió de fons europeus segons l’Ordre HPF/1030/2021.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

Al ple es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Associació VI.DI.A per la recollida i reciclatge de l’oli vegetal usat d’origen domèstic. Aquest acord no suposa cap tipus de despesa per l’Ajuntament, però sí una millora en els serveis que s’ofereixen a la vila, ja que el sistema actual comporta problemes de brutícia i petits vessaments i a més l’Associació VI.DI.A es farà càrrec de la instal·lació de nous contenidors i de recollir l’oli domèstic usat.

Àrea de Serveis a les Persones

El plenari de Ripoll va aprovar per unanimitat concedir la distinció Guifré al Sr. Eudald Maideu i Puig, per la seva trajectòria acadèmica i professional en el camp de la medicina i el seu compromís amb la vila i la comarca, on ha impulsat i participat en iniciatives culturals, publicacions, esdeveniments, principalment relacionats amb la conservació del patrimoni.

Àrea de Projecció Econòmica

Es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament en el marc del programa treball i formació 2021 per la línia MG45 i/o DONA, anualitat 2021-22. També s’aprovava declarar l’àmbit del grup residencial del Barri Vell com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada. Aquest ha de ser l’instrument que ha de permetre optar a programes d’ajudes a les actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial i habitatges i d’urbanització i reurbanització d’espais públics. Per últim, el ple autoritzava l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Ripoll al Grup d’Acció Local: Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern, es va passar a les mocions dels grups. Es va aprovar la que presentava Alternativa per Ripoll-CUP-Amunt per l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de municipis per l’economia sostenible i solidària, amb un únic vot en contra de la regidora Sílvia Orriols.

Pel que fa a la moció presentada per la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols per garantir la igualtat d’oportunitats dels joves ripollesos vers les àrees urbanes en l’accés a estudis superiors no es va aprovar, amb els vots en contra dels grups de Junts per Ripoll, ERC, PSC i Alternativa.

Moció d’urgència

La sessió del ple es va haver d’aixecar uns instants per detallar els punts d’una moció d’urgència que finalment van acabar presentant conjuntament tots els grups. Aquesta, es va aprovar per unanimitat, i feia referència a demanar al Departament de Salut de la Generalitat que emprengui mesures de caràcter urgent i prioritari per reposar el personal mèdic al Centre d’Atenció Primària de Ripoll, per tal de garantir un servei adequat els usuaris. També es trasllada el recolzament de l’Ajuntament als facultatius i a la resta de personal mèdic, administratiu i de serveis del CAP, per la tasca que estan duent a terme. En la moció, també s’insta als departaments corresponents a dotar de forma adequada la plantilla del CAP de Ripoll en base al nombre total de pacients a atendre i a les especificitats d’aquesta població. Així mateix, s’insta al govern a oferir incentius per a metges i especialistes que vulguin instal·lar-se a les comarques amb un major dèficit de professionals per garantir el reequilibri territorial i garantir l’oferta de serveis als ciutadans i la qualitat dels mateixos .

Després dels precs i preguntes, a les 21.40 h es donava per finalitzat el ple, que es pot recuperar sencer aquí: https://www.youtube.com/watch?v=HpXhsnYLEOw