Aquest dimarts, 25 de maig, es va celebrar una nova sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Ripoll. En aquesta ocasió, i un cop finalitzat l’estat d’alarma, es va poder reprendre el format presencial de la reunió. A sala de plens es va adaptar perquè hi pogués haver més distància entre els regidors i regidores, es va comptar amb un purificador d’aire i també es va ventilar la sala. Només es va permetre l’accés a mitjans de comunicació, encara no al públic, per complir amb les normatives anti Covid-19. Es va retransmetre via streaming a través de la plataforma YouTube.

Es va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació. La sessió va començar, com és habitual, amb el repàs de la correspondència i el despatx de l’alcaldia per part de Jordi Munell, abans de passar als punts de debat.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest apartat, es va començar donant compte del seguiment del Pla d’Ajust per al primer trimestre del 2021, així com dels estats d’execució del mateix període. També es va donar compte de l’informe de Tresoreria de l’Ajuntament, corresponent al primer trimestre de l’any, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. El regidor i cap de l’Àrea de Serveis Econòmics Josep Maria Creixans va explicar que el període mitjà de pagament a proveïdors és de 38 dies i els interessos de demora en aquest trimestre són 0.

El plenari va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit 7/2021 del pressupost municipal. També va prosperar l’acord relatiu a la denominació del carrer Pedro Pablo Rubens. En aquest cas, es va resoldre iniciar un expedient referent al tema i trametre la resolució a la Comissió del Nomenclàtor perquè elabori un informe sobre la procedència del canvi de nom d’aquest carrer. Per últim, es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP), per tal de compatibilitzar l’ocupació de l’espai públic i la seva distribució equitativa, així com regular la fluïdesa i seguretat del trànsit d’aquests vehicles.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

Pel que fa a aquesta àrea, hi havia un únic acord sobre la taula, que es va aprovar. Es tracta de l’encàrrec de gestió i delegació a SOMASRSA per a la rehabilitació de la canonada d’impulsió de la captació de Corones, malmesa pel temporal Glòria. Es tracta d’una captació que afecta els municipis de Ripoll i Campdevànol.

Àrea de Serveis a les Persones

En aquest cas, el ple de Ripoll va acordar per unanimitat atorgar la Distinció Guifré a la senyora Montserrat Pujolar, pianista i compositora de sardanes, en reconeixement a la seva aportació com a promotora i difusora de la cultura catalana i de la Vila de Ripoll, dins i fora del país.

Mocions dels grups municipals

Posteriorment es va passar al control i fiscalització de l’equip de govern, amb diferents preguntes per part dels grups municipals referents als acords de la Junta de Govern. I un cop superat aquest punt, es van passar a debatre les mocions presentades pels grups municipals.

Primerament, es va aprovar per unanimitat una moció que presentaven tots els grups, referent a un permís justificable de menstruació i climateri dirigit a les dones treballadores de l’Ajuntament de Ripoll. A partir d’aquest acord, es treballarà en cada cas concret si aquest permís acaba essent retribuïble o recuperable. En aquest punt hi va haver debat entre els regidors i regidores sobre la redacció de l’acord, però en general es va posar de manifest que cal normalitzar i tenir en compte la dolència que provoca el període de la menstruació en la vida laboral d’algunes treballadores. Així mateix, des de l’Ajuntament es va manifestar que actualment ja es té en compte totes aquelles dolències, siguin provocades pel període menstrual o per qualsevol altra causa, que puguin patir els treballadors i les treballadores de l’ens.

També es va aprovar per unanimitat la moció presentada per tots els grups per declarar Ripoll municipi de llibertat LGBTIQ. Des del consistori es condemna tota forma de violència o discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

No es va aprovar la moció presentada pel grup Alternativa per Ripoll-CUP-Amunt de suport a les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial i adhesió al manifest ‘Per un model energètic sostenible a Catalunya’. Hi van votar a favor Alternativa i la regidora Sílvia Orriols, es van abstenir els grups d’ERC i PSC i va votar-hi en contra el grup de Junts per Ripoll.

Es va aprovar per unanimitat una altra moció presentada per Alternativa de suport i solidaritat amb el poble colombià davant la repressió i vulneració de Drets Humans que està patint per part de forces de seguretat de l’estat.

Les dues mocions que presentava la regidora no adscrita Sílvia Orriols no es van aprovar. Una era referent a instar a la Generalitat de Catalunya a vetllar per la igualtat de tots els estudiants en horari lectiu i l’altra a la creació d’un certamen literari a Ripoll.

Després dels precs i les preguntes, aquest primer ple presencial del 2021 es va donar per acabat a les 21.28 h.