Aquest dimarts, 25 de juliol, es va dur a terme des de les 19.30 h a la Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament de Ripoll una sessió ordinària del ple. Es va comptar amb la presència de 16 regidors i regidores de la corporació municipal, a més d’una trentena de persones al públic i alguns mitjans de comunicació. Com és habitual, el plenari es va poder seguir en directe a través de la retransmissió en ‘streaming’ pel canal de YouTube institucional i també amb un fil de Twitter al compte de l’Ajuntament.

Primerament, es van aprovar les actes de les darreres sessions: la de constitució del 17 de juny, l’extraordinària del 22 de juny i l’extraordinària d’organització municipal del 12 de juliol. També es va repassar la correspondència i Sílvia Orriols va detallar el despatx de la batllia, relatant cadascun dels actes i reunions que ha mantingut les darreres setmanes. Posteriorment, es van començar a debatre les propostes de batllia-presidència que s’elevaven al ple.

Es va acordar per unanimitat la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents. Per una banda, es crea la comissió informativa de l’Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori, presidida pel regidor Gaspar Viñas. També es crea la comissió informativa de l’Àrea d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural de la Vila, presidida pel regidor Guillem Barranqueras. Ambdues comissions estan compostes pels 17 regidors del ple.

Seguidament, es va donar compte del compliment de les obligacions previstes als articles 16.1 i 10.1 de l’Ordre HAP2105/2012, d’1 d’octubre de 2012, relatius al 1r trimestre de 2023. En aquest cas, s’ha tramès informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’estat d’execució del pressupost i diferents aspectes relacionats amb el Pla d’Ajust. Així mateix, es va donar compte de l’informe trimestral de morositat, informació que s’ha tramès igualment al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Es va donar compte d’un informe d’objeccions emès per la intervenció municipal. Derivat d’aquest fet, es va aprovar l’expedient relatiu a l’aixecament de la suspensió, amb 15 vots favorables i un únic en contra, del regidor de Som-hi Ripoll.

El ple també va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.09/2023 en les modalitats de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat mitjançant baixes de crèdits no compromesos d’altres aplicacions del vigent pressupost de despeses, així com amb ingressos no previstos al pressupost de l’entitat. Es va comptar amb 10 vots a favor (Aliança Catalana, Junts per Ripoll i Som-hi Ripoll) i 6 vots en contra (ERC, PSC i Alternativa per Ripoll-CUP). Recordeu que els detalls d’aquesta modificació de crèdit i de la resta de punts es poden consultar a l’acta del ple que es penjarà a l’apartat d’actes del govern obert de l’Ajuntament.

A continuació es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) de diverses obligacions sobre festes i joventut, davant les omissions i objeccions de la intervenció municipal. En aquest cas es va comptar amb 9 vots a favor (Aliança Catalana i Junts per Ripoll), una abstenció (Som-hi Ripoll) i 6 vots en contra (ERC, PSC i Alternativa per Ripoll-CUP).

Tot seguit es va aprovar un expedient de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions. S’adjudica a l’entitat Banc de Sabadell per una quantitat de 500.000 €, un termini de 12 anys (1 de carència + 11 d’amortització) i un tipus d’interès fix al 3,75%. Es va comptar amb 10 vots a favor (Aliança Catalana, Junts per Ripoll i Som-hi Ripoll) i 6 vots en contra (ERC, PSC i Alternativa per Ripoll-CUP).

El ple va resoldre disposar l’adhesió de l’Ajuntament a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03) per una durada de dotze mesos, a partir de l’1 de juliol de 2023, adjudicat a Endesa Energia SAU. Aquest punt va tenir 12 vots a favor (Aliança Catalana, Junts per Ripoll, PSC i Som-hi) i 4 abstencions (ERC i Alternativa).

També es resolia per unanimitat disposar l’adhesió de l’Ajuntament la primera pròrroga del contracte basat (Exp.2021.04-A02) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.04), per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’octubre de 2023, adjudicat a Endesa Energia SAU.

Es va adjudicar el contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament de Ripoll a les següents empreses: equipaments i instal·lacions esportives a General Lim SL; equipaments escolars i equipaments culturals a Técnicas de Limpieza para el Sector Inmobibliario SLU; i equipaments varis a Insermap Empresa d’Inserció SLU. Vots a favor de tots els grups en aquest punt, excepte del d’Alternativa per Ripoll-CUP, que votava en contra.

Les festes locals de Ripoll per l’any 2024 seran els dies 10 i 11 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald. Així es va resoldre al plenari i es proposa al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.

El ple va resoldre adjudicar les naus de transició 1 i 2 de La Barricona a la mercantil Soldatal SL pel desenvolupament de la seva nova línia de producció, que pot crear 6 o 7 llocs de treball. Es va aprovar amb 10 vots a favor (Aliança Catalana, Junts per Ripoll i Som-hi Ripoll) i 6 vots en contra (ERC, PSC i Alternativa per Ripoll-CUP).

Després es va passar al control i fiscalització de l’acció de govern pel que fa a decrets i a la Junta de Govern Local i, posteriorment, es van començar a debatre les mocions presentades pels grups municipals.

Es va aprovar la moció presentada pel grup Alternativa per Ripoll-CUP-AM per assegurar refugis climàtics a la Vila. Va ser per majoria simple, amb 6 vots a favor (ERC, PSC i Alternativa) i 9 abstencions (Aliança Catalana, Junts per Ripoll i Som-hi Ripoll).

També es va aprovar la moció presentada pel grup Alternativa per Ripoll-CUP-AM per condemnar l’actuació de l’Ajuntament de Ripoll en un cas de racisme institucional. Van votar-hi a favor 8 regidors/es (Junts per Ripoll, ERC, PSC i Alternativa), 1 abstenció (Som-hi Ripoll) i 6 vots en contra (Aliança Catalana).

Després dels precs i preguntes, es va donar per finalitzada la sessió plenària ordinària a les 23.58 h de la nit. La podeu recuperar sencera en vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3WMcSzg6unU