Aquest dimarts, 30 de gener, es va celebrar una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la sala Eudald Pradell, amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació municipal. Va ser seguida per un bon nombre de persones com a públic presencial i també es va retransmetre en directe, com és habitual, a través dels perfils institucionals de YouTube i la xarxa social ‘X’.

Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori

Al plenari es va prendre coneixement de l’escissió parcial de l’empresa Endesa Energia, SA en relació a l’acord que aquesta té amb l’Ajuntament referent a diferents punts de càrrega dels vehicles elèctrics subscrit en data 12 de novembre de 2019. Aquest fet no ha de suposar cap tipus de modificació del contracte. En aquest punt tots els regidors hi van votar favorablement.

Es va aprovar inicialment per unanimitat el projecte per a la construcció i gestió d’un centre de producció d’energia tèrmica, mitjançant calderes de biomassa amb una xarxa de calor per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions en els equipaments municipals següents: Ajuntament, aula taller, església de Sant Pere, Museu, Teatre, el Fortí, biblioteca, el Galliner, l’arxiu, el centre cívic, la policia local i l’Scriptorium. Aquest projecte s’executaria quan el consistori disposés del pressupost o de les subvencions per poder-lo fer realitat. El pressupost base de licitació es preveu per un total d’1.882.803,32 € (IVA inclòs), amb una durada estimada efectiva de l’obra que seria d’un total de 12 mesos.

No es van aprovar les al·legacions i l’aprovació definitiva del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Privada Catalana “Escola del treball del Ripollès, Fundació privada Eduard Soler” per establir un marc legal pel desenvolupament de projectes comuns referents al Centre de Tecnificació Esportiva, la promoció d’habitatge de protecció pública i la residència d’estudiants de l’Escola del Treball del Ripollès. En aquest punt, es van emetre 7 vots a favor (d’Aliança Catalana excepte Sílvia Orriols i Guillem Barranqueras, que són patrons de la Fundació i no participaven en la votació; i de Junts per Ripoll) i 8 vots en contra (ERC, PSC, Alternativa-CUP i Som-hi Ripoll).

Àrea d’Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural de la vila

Es va donar compte de l’informe 25/2023 de la Sindicatura de comptes de Catalunya, relatiu a la tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals dels exercicis 2019 a 2021.

No es va aprovar la proposta d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2024, que constava d’un total de 14.671.798,76 € anivellat en ingressos i despeses, així com la plantilla de personal de l’Ajuntament per al mateix exercici. Així doncs, el consistori es regirà per un pressupost prorrogat del 2023. En aquest punt es van emetre 6 vots a favor (Aliança Catalana) i 11 vots en contra (de la resta de grups municipals del plenari).

Tampoc es va aprovar la proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost municipal número 03/2024, en la modalitat de suplement de crèdit, novament amb 6 vots a favor d’Aliança Catalana i 11 en contra de la resta de grups.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern, es va passar a debatre les mocions presentades pels grups municipals. Es va aprovar la moció presentada per Aliança Catalana per una agència de la natura a Catalunya (ANACAT) transparent i democràtica. Va ser amb 6 vots a favor (Aliança Catalana) i 11 abstencions (de la resta de grups que formen el plenari municipal).

No es va aprovar la moció presentada per Aliança Catalana instant a la Generalitat que s’editin noves targetes sanitàries amb la fotografia, amb 6 vots a favor d’Aliança i 11 vots en contra de la resta de grups del ple.

Es va aprovar per unanimitat la moció presentada per Alternativa per Ripoll-CUP-AM per determinar la qualitat de l’aire a Ripoll i protegir l’atmosfera.

Es va aprovar la segona moció presentada per Alternativa per Ripoll-CUP-AM per la valorització de l’espai de la Lira com a atractiu turístic de Ripoll. En aquest cas va ser amb 11 vots a favor dels grups de Junts per Ripoll, ERC Ripoll, PSC Ripoll, Alternativa per Ripoll i Som-hi Ripoll; i 6 vots en contra d’Aliança Catalana.

També es va aprovar la moció presentada pel grup Som-hi Ripoll-IdR per la recuperació de Sant Miquel de la Roqueta, amb 8 vots a favor de Som-hi, ERC, PSC i Alternativa i 9 abstencions d’Aliança i Junts.

Mocions d’urgència

Es va aprovar per unanimitat incorporar dues mocions d’urgència al ple. Pel que fa a la primera, es va aprovar també per unanimitat sol·licitar al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el guardó de la Creu de Sant Jordi per als Pastorets de Ripoll, que enguany han complert els 125 anys des de la seva primera representació en català.

El segon punt d’urgència feia referència a la presa de coneixement de la renúncia del regidor Sr. Josep Isern Truy, membre del grup de Junts per Ripoll. El seu lloc al plenari serà ocupat pel Sr. Ferran Raigon Vera.

Després dels precs i preguntes, a les 23.59 h es va donar per finalitzada la sessió plenària ordinària del mes de gener, la qual es pot recuperar sencera en vídeo a l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=CzATpEyJ8rI