Aquest dimarts, 31 de gener, es va dur a terme una sessió ordinària més del ple de l’Ajuntament de Ripoll. Va ser a la sala Eudald Pradell, amb l’assistència dels 17 regidors i regidores municipals.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Després del repàs a la correspondència i el despatx de l’alcaldia, es va passar als dictàmens d’aquesta àrea. Primerament, es va aprovar l’expedient de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions previstes al pressupost municipal 2023, a l’entitat Banc de Sabadell. La seva quantitat és de 775.315,79 € i té un termini de 12 anys (1 de carència i 11 d’amortització), amb un tipus d’interès fix del 3,27% i període de liquidació trimestral.

El ple també va aprovar disposar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya per, així, aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Romacar ABS SL d’un vehicle furgoneta dièsel petita pel preu de 18.637,02 € IVA inclòs, destinada a la brigada de neteja. Alternativa per Ripoll – CUP va votar en contra en aquest punt i la resta de regidors/es, a favor.

Seguidament, s’aprovava inicialment la modificació de la plantilla de personal que té per objecte a creació d’una nova plaça d’agent de la Policia Local, passant a ser la plantilla de catorze a quinze agents, a més d’un sotsinspector, un sergent i dos caporals. Posteriorment, el següent punt va suposar l’aprovació de l’expedient d’expropiació de comú acord entre l’Ajuntament i una societat mercantil, titular del ple domini de les finques ubicades al carrer Berenguer el Vell número 6 “Can Guillamet”.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

El plenari va aprovar l’acord d’adhesió del municipi de Ripoll al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible. Així, l’Ajuntament fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en un 55% per cent per a 2030, a ser neutres en emissions el 2050 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció. En aquesta mateixa àrea, també es va aprovar el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de l’Alt Ter.

Àrea de Serveis a les Persones

Es va aprovar el contracte de donació del fons documental del Sr. Joan Manuel del Pozo Álvarez; que romandrà a l’Arxiu Comarcal per a la seva conservació i serà inscrit a l’inventari municipal. Des del plenari s’agraeix aquesta donació, que té un gran valor.

Àrea de Projecció Econòmica

El ple va aprovar la primera addenda al segon conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava.

A continuació, es va passar al control i fiscalització de l’equip de govern. En aquest ple, no es van presentar mocions per part dels grups municipals. Després dels precs i les preguntes, a les 20.45 h es va donar per finalitzada la sessió plenària. La podeu recuperar sencera en vídeo al canal institucional de YouTube de l’Ajuntament, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ndSXbFHfADQ