Aquest dimarts, 27 de febrer, es va celebrar una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Eudald Pradell, que va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació municipal. També la van seguir diverses persones com a públic presencial i es va retransmetre en directe, com és habitual, a través dels perfils institucionals de YouTube i la xarxa social ‘X’.

Com és usual, el plenari es va iniciar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, el repàs a la correspondència i el despatx de batllia, amb l’enumeració per part de la batllessa dels actes als quals ha assistit recentment.

Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori

Primerament, es va dur a terme la presa de possessió del càrrec del Sr. Ferran Raigón Vera com a regidor de Junts per Ripoll, en substitució del Sr. Josep Isern Truy, que va renunciar al càrrec en l’anterior plenari. Després de jurar el càrrec, va ocupar la seva cadira al ple.

Es va aprovar per unanimitat l’expedient del contracte d’alienació de diferents parcel·les del sector La Torre que pertanyen al Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge. També es va aprovar l’expedient del contracte d’alienació de dos habitatges del carrer Josep Maria Pellicer, 50-52, en aquest cas amb 9 vots a favor (Aliança Catalana i Junts per Ripoll), 7 vots en contra (ERC, PSC i Alternativa per Ripoll) i 1 abstenció (Som-hi Ripoll).

El ple va ratificar el decret de batllia referent a l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Ripollès de l’execució dels treballs de manteniment dels camins del terme municipal de Ripoll. En aquest punt, hi va haver 8 vots a favor (Aliança i PSC), 4 vots en contra (ERC i Som-hi) i 5 abstencions (Junts i Alternativa).

Es va resoldre per unanimitat del plenari modificar la data de la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març de 2024, fixant el ple pel dijous, dia 21 de març a les 19.30 hores. També es modifiquen les dates de la Junta de Portaveus i de les Comissions Informatives.

Presa de possessió del regidor Ferran Raigón

Àrea d’Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural de la Vila

Es va donar compte al ple de diferents aspectes. Per una banda, de l’informe 36/2023 de la Sindicatura de comptes de Catalunya. També de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció pública dels estats d’execució a la fi del quart trimestre de 2023. Per últim, es va donar compte de l’informe de la Tresoreria en relació amb la morositat i PMP del quart trimestre de l’exercici 2023.

Es va aprovar inicialment per unanimitat la modificació de crèdits del pressupost municipal número 04/2024, en la modalitat de suplement de crèdit. Pel que fa al detall de la modificació, els augments en aplicacions de despesa de 207.565,48 euros van destinats a la rehabilitació de la finca La Torre com a casa de cures, i les baixes en aplicacions de despesa són del mateix import, de la partida per la piscina municipal descoberta.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern pel que fa a decrets i a la Junta de Govern Local, es va passar a debatre les mocions dels grups municipals.

Es va aprovar la moció que presentava el grup Junts per Ripoll referent “a la situació immigratòria a Catalunya i als seus municipis”. Va ser amb 9 vots a favor (Aliança i Junts), 7 en contra (ERC, PSC i Alternativa) i 1 abstenció (Som-hi).

També va quedar aprovada la moció que presentava el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya “en relació amb la creació d’una oficina municipal d’escolarització”. En aquest cas, amb 10 vots a favor (Junts, ERC, PSC i Alternativa), 6 en contra (Aliança) i 1 abstenció (Som-hi).

S’aprovava al ple la moció que presentava el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya “en relació amb la Sala Eudald Graells”. Es van emetre 8 vots a favor (ERC, PSC, Alternativa i Som-hi), 6 vots en contra (Aliança) i 3 abstencions (Junts).

Es va aprovar per unanimitat la moció que presentava el grup d’Alternativa per Ripoll-CUP-AM “de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària” Cal destacar que, abans de sotmetre-la a votació, es va retirar el segon dels acords de la moció, que feia referència a implementar una moratòria d’un any de les llicències per a grans superfícies comercials.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat la moció que va ser presentada pel grup d’Alternativa per Ripoll “per a la limitació dels habitatges d’ús no residencial i l’impuls de polítiques públiques d’habitatge”. En aquest cas, abans de votar-la, es va acordar suprimir el quart dels acords, referent a consolidar l’aplicació de mesures penalitzadores per mobilitzar més parc d’habitatge.

Moció d’urgència

Es va aprovar per unanimitat la urgència d’incorporar una moció al ple, presentada pels grups de Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa per Ripoll i Som-hi Ripoll. Aquesta feia referència a “sumar-se a la declaració davant la Diputació de Girona de donar suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari” i a demanar que les seves demandes siguin escoltades per les administracions. En la votació, aquesta moció va quedar aprovada per unanimitat.

Després dels precs i preguntes, a les 23.59 h es va donar per finalitzada la sessió ordinària del ple, la qual podeu recuperar sencera en vídeo a través de l’enllaç següent: https://www.youtube.com/live/DyRs_85fRuQ?feature=shared