Aquest dimarts, 22 de febrer, es va dur a terme una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament, a la Sala Eudald Pradell. Va comptar amb la presència de 16 dels regidors i regidores de la corporació municipal. Com és habitual, es va retransmetre a través de Twitter i del canal institucional de YouTube, en streaming. Just abans d’iniciar l’ordre del dia, la regidora de Seguretat Mª Dolors Vilalta va presentar al nou cap de la Policia Local de Ripoll, Francesc Campayo, a tots els grups municipals. Posteriorment, va començar el ple, amb el repàs a la correspondència i el despatx de l’alcaldia, per part del batlle Jordi Munell.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest punt es va començar donant compte al plenari del compliment de les obligacions previstes en diversos articles de l’ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre de 2012, en el cas de l’execució trimestral del 4t trimestre de l’exercici 2021 i del Pla d’Ajust del mateix període. Així mateix, també es donava compte de l’informe de Tresoreria de l’Ajuntament i la morositat, referents a les mateixes dates.

Seguidament, es va aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de les competències del sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ripoll al Consell Comarcal del Ripollès. També es van aprovar inicialment els estatuts reguladors del Consell de Dones de la vila, que va començar a caminar el 8 de març de l’any passat com a òrgan sectorial de participació, informació i proposta de la gestió municipal, de caràcter consultiu i deliberatiu no decisori, d’assessorament i d’informe a l’Ajuntament en l’àmbit de les dones. En aquest punt hi van votar a favor tots els regidors/es excepte Sílvia Orriols.

El ple va aprovar inicialment l’ordenança fiscal número 5, relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que substitueix a l’anterior. Així mateix, s’adoptava un acord entre l’Ajuntament d’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya (EXP. 2019.03).

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

El ple aprovava el conveni amb ‘Cargacoches’ per a la instal·lació d’un punt de recàrrega superràpida de vehicles elèctrics a la zona esportiva del carrer Concepció Ducloux i un servei de recàrrega a la zona de la plaça Abat Arnulf. En aquest punt, votaven en contra Alternativa per Ripoll – CUP i s’abstenia la regidora no adscrita Sílvia Orriols.

Àrea de Serveis a les Persones

El ple va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del 7 de febrer del 2022 relatiu a la sol·licitud al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya d’informació sobre la continuïtat i recursos del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 al municipi.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern es va passar a les mocions dels grups municipals. Primerament, es va aprovar una moció presentada pel grup d’Alternativa per Ripoll – CUP – Amunt per incloure la comarca del Ripollès a la consulta dels JJOO d’hivern 2030. En aquest cas, però, només es va votar el títol de la moció i l’acord, que entre d’altres insta al Govern de la Generalitat a incloure la població del Ripollès i del Berguedà a la consulta anunciada. La resta del contingut del text es va retirar.

També es va aprovar (amb els vots en contra del PSC i Alternativa per Ripoll) la moció presentada per la regidora no adscrita a cap grup municipal Sílvia Orriols per erradicar la mutilació genital femenina a Catalunya. Es va retirar una de les frases de la moció, la que es referia a la procedència dels infants com a un factor per detectar que podrien patir aquest tipus de mutilació. Pel que fa a l’altra moció proposada per la regidora Orriols per millorar l’atenció de la gent gran a les entitats bancàries, es va decidir deixar-la sobre la taula, ja que segons va explicar l’alcalde Jordi Munell, al Parlament de Catalunya hi ha previst presentar una moció semblant que també tracta d’altres col·lectius que poden tenir dificultats per accedir als serveis de les entitats bancàries, i és probable que aquesta acabi arribant en un futur per debatre’s al ple municipal.

Després dels precs i les preguntes, a les 21.47 h, es va donar per finalitzat el ple ordinari del mes de febrer, el qual podeu recuperar sencer aquí: https://youtu.be/9WQVi9mYGtI

Galeria de fotos del ple: https://photos.app.goo.gl/snVT4DVSkCtVqbj47