Aquest dimarts, 30 d’abril, es va celebrar una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Eudald Pradell, que va comptar amb la presència dels 17  regidors i regidores. La van seguir diverses persones com a públic presencial i es va retransmetre en directe, com és habitual, a través dels perfils institucionals de YouTube i de la xarxa social X.

A l’inici del ple es van aprovar les actes dels dos darrers plenaris, l’ordinari del 21 de març i l’extraordinari del 13 d’abril. Posteriorment, la batllessa va fer el repàs al despatx de batllia. L’equip de govern va fer entrega d’un exemplar del llibre ‘El Casino de Ripoll’, de l’historiador local Agustí Dalmau, a cadascun dels regidors, com a regal de Sant Jordi.

Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori

En aquesta àrea, primerament es va aprovar per unanimitat la modificació del cartipàs municipal relativa al canvi de periodicitat de la Junta Local de Seguretat. Es passarà de quatre a tres sessions ordinàries anuals on hi assistiran tots aquells vocals no permanents que es convoquin. Aquestes seran el quart dilluns dels mesos de febrer, juny i octubre.

També es va aprovar per unanimitat el contracte de donació del fons documental de l’Agrupació Sardanista de Ripoll, a títol gratuït, als efectes que els documents siguin dipositats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès. Es disposa que els béns siguin inscrits a l’inventari municipal i s’agraeix a l’agrupació aquesta donació.

Seguidament, es va aprovar unànimement la modificació puntual 35 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, relativa a l’àmbit de la deixalleria sector dels Pintors.

Es va resoldre, també per unanimitat dels membres que legalment formen el ple, l’adhesió de Ripoll a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02).

Àrea d’Hisenda, Desenvolupament Econòmic i Social de la Vila

En aquesta àrea només es va tractar un dictamen. Es va aprovar per unanimitat la proposta per aprovar inicialment la modificació de crèdits del pressupost municipal número 07/2024, en la modalitat de suplement de crèdit.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern es van començar a debatre les mocions dels diferents grups. La primera moció no es va aprovar. Era la presentada pel grup d’Alternativa per Ripoll – CUP- AM “Relativa a la duplicitat de càrrecs”. Hi va haver 9 vots en contra (d’Aliança Catalana i de Junts per Ripoll) i 8 a favor (d’Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Alternativa per Ripoll CUP-AM i Som-hi Ripoll).

En canvi, sí que es va aprovar la moció presentada pels grups de Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa per Ripoll – CUP – AM i Som-hi Ripoll referent “a la no realització d’actes de campanya durant la festa major en períodes electorals”. En aquest punt, hi va haver 11 vots a favor dels grups de Junts, ERC, PSC, Alternativa i Som-hi; i 6 en contra d’Aliança.

El plenari va votar afirmativament per unanimitat sobre l’entrada al ple d’una moció d’urgència, presentada pel grup de Junts per Ripoll i amb el títol “Moció de suport a l’amnistia”. Un cop votada, aquesta moció també es va aprovar, amb 14 vots a favor d’Aliança, Junts, ERC i Alternativa; i 3 abstencions de PSC i Som-hi.

Després dels precs i preguntes dels diferents regidors i també de membres del públic, a les 21.49 hores es va donar per finalitzat el ple ordinari del mes d’abril, el qual podeu recuperar sencer en vídeo a l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=1CS6LgbIJ9Y