Aquest dimecres, 12 de juliol, es va dur a terme a partir de les 19.30 h a la Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament de Ripoll un ple extraordinari. Era la sessió d’organització del cartipàs municipal, que va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació. Va ser el primer plenari del nou mandat municipal, amb Sílvia Orriols com a batllessa.

Es va aprovar per unanimitat realitzar les sessions ordinàries del ple municipal l’últim dimarts de cada mes, a les 19.30 h a la Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament, a excepció del mes d’agost. És la mateixa periodicitat que ja estava establerta fins ara.

No es va aprovar la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, ja que es va comptar amb els sis vots a favor d’Aliança Catalana i amb 11 vots en contra dels grups municipals de Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa per Ripoll-CUP i Som-hi Ripoll.

Sí que es va acordar al plenari la constitució de la Comissió especial de comptes i la seva composició. Aquesta és l’encarregada de l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació i d’altres tipus de comptes.

Es va donar compte de diversos decrets de batllia referents a l’organització municipal. Per començar, del nomenament dels tinents de batllia: La 1a tinent és Anna Isabel Flores, el 2n tinent és Guillem Barranqueras, el 3r tinent és Gaspar Viñas, el 4t tinent, Francesc Xavier Formatger i el 5è tinent, Albert Santandreu. També s’han establert dues àrees per estructurar l’activitat municipal: L’Àrea d’Administració General que té com a cap el regidor Gaspar Viñas, i l’Àrea d’Hisenda, que té com a cap el regidor Guillem Barranqueras.

S’han delegat les atribucions de gestió i coordinació de les diferents àrees als regidors: Seguretat ciutadana i Immigració recau en la batllessa Sílvia Orriols; Benestar Social, Família i Salut recau en la regidora Anna Isabel Flores; Serveis Econòmics, Empresa, Ocupació, Habitatge, Noves Tecnologies, Urbanisme i Infraestructures recau en el regidor Guillem Barranqueras; Recursos humans, Transparència, Participació, Serveis públics, Medi Ambient, Paisatge, Entitats i Associacions i Gent Gran recau en el regidor Gaspar Viñas; Mercats, Comerç, Festes i tradicions, Fires i Turisme recau en el regidor Francesc Xavier Formatger; i Cultura, Esports, Joventut, Infància i Educació és per al regidor Albert Santandreu.

També s’ha constituït la Junta de Govern Local integrada per la batllessa Sílvia Orriols com a presidenta i la resta de regidors d’Aliança Catalana com a vocals. S’han delegat certes competències de la batllia a la junta de govern local i la delegació específica indistinta i amb caràcter permanent de la facultat per a la celebració de casaments civils a favor de diferents regidors/es.

S’ha resolt nomenar als següents batlles de barri: Dolors Ruiz Teixidor a El Remei/Brucs; Pere Palau Castany a Sant Bernabé de les Tenes/El Quintí; i Josep X. Sansalvador Margarit a Llaés.

S’han declarat constituïts els grups municipals: Grup d’Aliança Catalana, amb Anna Isabel Flores com a portaveu; grup de Junts per Ripoll, amb Manoli Vega com a portaveu; grup d’ERC-AM, amb Roger Bosch com a portaveu; grup del PSC-CP, amb Enric Pérez com a portaveu; grup d’Alternativa per Ripoll-CUP-AM, amb Daniel Vilaseca com a portaveu; i grup de Som-hi Ripoll, amb Joaquim Colomer com a portaveu. També s’ha disposat la composició de la Junta de Portaveus, amb la batllessa com a presidenta.

S’han designat els diferents representants municipals a les següents associacions i consorcis: a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, Guillem Barranqueras; a l’ADF Catllar-Montgrony, Gaspar Viñas; a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Gaspar Viñas;  a l’Associació de Municipis per la Independència, Gaspar Viñas; a l’AMTU, Gaspar Viñas; a l’associació Ruta Europea del Formatge, Guillem Barranqueras; a l’Associació Rutes del Romànic, Albert Santandreu; a l’Associació Xarxa C17, Gaspar Viñas; al comitè local de la Creu Roja, Anna Isabel Flores; al Consell de Dones, Sílvia Orriols; als Consells Escolars, Albert Santandreu; al Consorci Localret, Guillem Barranqueras; al Consorci per a la protecció i gestió dels espais d’interès natural del Ripollès, Gaspar Viñas; al Consorci del Ter, Gaspar Viñas; al Consorci de Vies Verdes de Girona, Guillem Barranqueras; a la societat ERSA, Gaspar Viñas; a la Fundació Universitària Balmes, Albert Santandreu; a la junta de Protecció Civil del Ripollès, Gaspar Viñas; al patronat del Museu Etnogràfic, Sílvia Orriols juntament amb David Subirana i Jaume Vilalta; i al patronat del Monestir de Santa Maria, Sílvia Orriols i Albert Santandreu. Pel que fa a la Fundació Eduard Soler, s’han designat com a patrons a Sílvia Orriols, Guillem Barranqueras i Ramon Colomer.

El ple va resoldre nomenar els membres del Patronat de la Fundació Privada Guifré: la presidenta és Sílvia Orriols, la vicepresidenta és Anna Isabel Flores i els vocals són Gaspar Viñas, Francesc Xavier Formatger, Manoli Vega, Roger Bosch, Anna Belén Avilés, Daniel Vilaseca, Miquel Moreno, Ferran Pericàs, Margarita Cabello i Guadalupe Rivero. En la votació d’aquest punt, el grup d’Alternativa per Ripoll-CUP va optar per l’abstenció i la resta de formacions van votar favorablement.

Es va acordar la composició de la Junta Local de Sanitat, que es reunirà cada tercer dimecres dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. Abstenció en aquest punt del grup d’Alternativa per Ripoll-CUP i la resta de vots, favorables.

La composició de la Junta Local de Seguretat no es va aprovar. En aquest punt es va comptar amb els sis vots a favor d’Aliança Catalana i amb 11 vots en contra dels grups municipals de Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa per Ripoll-CUP i Som-hi Ripoll.

Es va acordar per unanimitat la notificació de convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament per via telemàtica. També s’acordava la determinació econòmica als grups municipals en la quantitat que resulti de la suma, aplicada individualment a cada grup, sobre la base d’una quantitat fixa de 193 euros mensuals per cada grup, més la quantitat de 23 euros mensuals per cada regidor adscrit.

El ple va resoldre determinar el règim de dedicació exclusiva de la batllessa presidenta, amb unes retribucions brutes anuals a percebre de 51.400 euros. També es determina el règim de dedicació dels membres de la corporació, dietes per assistència a sessions i indemnitzacions per despeses efectives ocasionades per l’exercici del seu càrrec i la resta de drets econòmics. Aquest punt va tenir els vots a favor d’Aliança Catalana, ERC, PSC i Som-hi Ripoll, l’abstenció de Junts per Ripoll i els vots en contra d’Alternativa per Ripoll-CUP.

En últim lloc, es van aprovar els acords de nomenament dels representants de l’Ajuntament als Consells Municipals de Cultura i de l’Esport, a la Comissió de la Candidatura UNESCO i a la Comissió de l’Habitatge.

Com que era un ple extraordinari, no hi havia precs i preguntes. A les 21.52 h es donava per finalitzada la sessió, que es pot recuperar sencera en vídeo aquí: https://www.youtube.com/live/E4OQtHlNAXM?feature=share