Aquest dimarts, 8 de novembre, s’ha celebrat una sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll des de les 8 h del matí, a la Sala Eudald Pradell i amb la presència dels 17 regidors/es de la corporació municipal. S’hi ha debatut bàsicament les ordenances fiscals i l’aprovació inicial del pressupost i la plantilla de l’Ajuntament per a l’exercici 2023.

Els tres punts de l’ordre del dia pertanyien a l’Àrea de Serveis Econòmics i Administració General. El regidor i cap d’aquesta àrea Josep Maria Creixans ha detallat que s’han tractat les ordenances i els pressupostos en un mateix ple perquè “s’ha elaborat el pressupost pensant en minimitzar l’increment de taxes i impostos”. Malgrat això, hi ha tres factors importants que afecten als números de l’administració local: l’increment del preu de l’energia, l’increment de l’IPC i l’aprovació de la pujada de la despesa de personal dels ens locals.

Ordenances fiscals

Primerament, s’ha debatut l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2023. S’ha acabat aprovant amb els vots a favor de l’equip de govern de Junts per Ripoll, les abstencions d’ERC i PSC, i els vots en contra d’Alternativa-CUP i la regidora Sílvia Orriols.

Creixans ha detallat diversos aspectes sobre les ordenances:

 • L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) s’incrementa en un 4,50% per tal de mitigar la repercussió que suposa en el pressupost 2023 l’increment de la partida de personal, que puja en un 5,90%.
 • S’introdueix una bonificació del 95% pels locals destinats a l’exhibició i difusió d’activitats culturals (llibreries i biblioteques, teatre i cinema, casals, espais independents, sales d’exposicions, música en viu…), amb l’objectiu de potenciar les activitats culturals al municipi.
 • L’impost de construccions ICO s’incrementa en un 4% (s’inclou una bonificació del 50% en el cas de construccions d’habitatge de protecció oficial).
 • A la resta d’impostos no se’ls hi aplica cap increment -IAE o impost activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, i l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal)-.
 • S’incrementa del 30% al 50% la bonificació per als subjectes passius que tributen per una quota municipal i que utilitzen o produeixen energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
 • La taxa pel servei de recollida d’escombraries i tractament de residus s’incrementa en un 4% (amb l’estudi de costos presentat pel Consell Comarcal incrementa un 9,26% però l’Ajuntament havia fet la reserva de les liquidacions de dos exercicis anteriors).
 • Es manté el carnet de bonificació per bon comportament en el tractament de residus.
 • Es manté el mateix preu, sense puja de la taxa del clavegueram i del preu de l’aigua.
 • Es manté pel 2023 la bonificació del 100% de la taxa d’obertura pels traspassos d’establiments comercials amb més de 25 anys d’antiguitat.
 • La taxa per ocupació de via pública per estacionament de vehicles en zones de parquímetres, s’ha incrementat d’acord amb les condicions de la concessió, si bé es manté l’import del mínim d’estacionament de 20 cèntims.
 • Es bonifica en un 100% la taxa de documents, per la legalització d’explotacions agràries per autoconsum de bestiar, per afavorir el sector primari.
 • En referència als preus públics, es mantenen congelats, excepte en els supòsits vinculats al servei de la piscina municipal, i activitats esportives, al tractar-se d’un servei deficitari, establint en el cas dels abonaments mensuals individuals un preu de 15€/mes pels usuaris empadronats a Ripoll, i de 25 €/mes pels usuaris de fora de Ripoll.
 • El carnet pels usuaris de la piscina municipal i del gimnàs del CTE, tindrà un preu conjunt de 45 €/mes.
 • Es manté la Tarifació Social a totes les activitats dirigides del servei de l’esport (15 activitats). Igualment, s’aplicarà aquesta tarifació social a l’entrada del Teatre Municipal i altres activitats (música, dansa…).
 • El preu d’entrada al Museu Etnogràfic pels residents a Ripoll serà gratuït.
 • La prestació de caràcter públic del cementiri s’incrementa en un 8,70%, d’acord amb la concessió, que estableix que sigui en funció de l’IPC.

Pressupostos

També s’ha aprovat inicialment el pressupost general de l’Ajuntament i dels organismes autònoms que en depenen per al 2023, així com la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost. Ha estat amb els vots a favor de l’equip de govern de Junts per Ripoll, les abstencions d’ERC i PSC, i els vots en contra d’Alternativa-CUP i la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols. El total del pressupost proposat és de 14.017.682,70 €, resultant anivellat en els seus totals d’ingressos i de despeses.

Alguns dels punts essencials d’aquest pressupost aprovat inicialment són:

 • El pressupost total pel 2023 de l’Ajuntament és de 13.184.433.04 €, incrementant en un 1,78% respecte a l’any 2022. Juntament amb el pressupost de SOMASRSA (833.249,66 €) formen el total del pressupost general: 14.017.682,70 €.
 • Els eixos prioritaris del pressupost són: 967.000 € per a Acció Social, 526.900 € per a Economia i Ocupació, 389.200 € per a Acció cultural i Coneixement, i 985.300 € per a les Inversions.
 • Pel que fa als organismes autònoms, el pressupost de la Fundació Guifré serà de 2.046.380,81 €; el del Consorci de Benestar Social de 2.456.284,70 €, i el del patronat del Museu Etnogràfic de 900 €.
 • Per part de l’equip de govern, s’han agraït les aportacions dels diferents grups municipals tant en els pressupostos com en les ordenances, les quals s’han tingut en compte i en la mesura del possible s’han inclòs.

Es publicarà una informació més detallada del pressupost al butlletí municipal El Bressol del desembre, així com al fulletó informatiu que s’edita cada any el gener.

Modificació de crèdit per fer accessible el Pont d’en Calatrava

Finalment, en el tercer punt de l’ordre del dia, s’ha aprovat la modificació de crèdit 15/2022 del pressupost municipal del 2022 referent al Pont de Ripoll (o d’en Calatrava), per un valor d’uns 150.000 € totals, perquè s’hi pugui realitzar la passera que el faci accessible.

A les 9.23 h s’ha donat per finalitzat el ple extraordinari, que podeu recuperar sencer en vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=AGoMMiWqERA