L’Ajuntament de Ripoll necessita incorporar un/a monitor/a per a la residència del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès (CTER).

REQUISITS:
• Ser espanyol/a o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats de la Unió Europea, en els termes que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic.
• No patir cap malaltia o defecte físic ni psíquic que impedeixi l’exercici de les funcions corresponents
• No estat inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública.
• No trobar-se sotmès a cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat legalment establertes.
• Aportar la “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”, tal i com es determina en el número 5 de l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, en la seva redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
• Estar en possessió dels títols que es determinen en aquest anunci, i estar en condicions d’acreditar-ho en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu.

Requisits a valorar:
Formació complementària en l’àmbit de treball amb joves, dinamització de grups, suport acadèmic.

TITULACIÓ
• Formació universitària, Cicles Formatius en l’àmbit social i o educatiu magisteri, educador/a social, pedagogia i similar)

TASQUES
• Supervisió alumnes de Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès i realització de tasques de suport acadèmic

CARACTERÍSTIQUES LABORALS
• Contracte temporal
• Jornada a temps parcial, prestada de dilluns a dijous de 18 a 22 hores
• Durada del contracte: curs escolar 2023/2024
• Incorporació: 4 de setembre de 2023

Termini presentació: fins al 25 de juliol de 2023

Documentació a presentar a l’Ajuntament:
• Sol·licitud instància general
• Currículum