La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha emès aquest informe sobre la tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019, 2020 i 2021.

Accedeix a l’informe