Informació pública del Projecte per a la construcció i gestió d’un centre de producció tèrmica mitjançant calderes de biomassa, amb una xarxa de calor per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions als edificis municipals de Ripoll.

Consulta AQUÍ el document

Descripció del projecte:

La finalitat del projecte és la substitució del consum d’energia no renovable als equipaments municipals de Ripoll, utilitzades actualment per a la producció tèrmica a les sales de calderes dels edificis, per calor procedent de biomassa provinent d’una caldera centralitzada d’estella forestal amb xarxa de distribució de calor urbana, millorant l’eficiència energètica del conjunt i aconseguint un estalvi energètic, econòmic i de reduccions de CO2 en el consum d’energia primària. L’actuació contempla les instal·lacions tèrmiques de la sala de calderes de biomassa, la sitja, l’obra civil relacionada i la distribució hidràulica. Des de la sala de calderes es disposa una xarxa de calor per a la distribució hidràulica enterrada fins a les sales de calderes actuals dels equipaments, així com, el connexionat amb els circuits existents mitjançant una estació d’intercanvi. Les instal·lacions tèrmiques amb calderes fòssils (gas natural o gasoil) actuals es mantenen com a instal·lació de back-up (reserva).

Resum econòmic del pressupost

Pressupost base de licitació:

  • Import net (PEC): 1.556.035,80 €
  • Import de l’IVA (21%): 326.767,52 €
  • Import total: 1.882.803,32 €

Proposta de codi CPV

CPV principal: 42160000-8 Instal·lacions de calderes

Altres codis en funció de les diferents actuacions: 09321000-5 aigua calenta, 45331110-0 Treballs d’instal·lació de calderes.

Durada de l’obra

S’estima una durada efectiva total de l’obra de 12 mesos.