L’Ajuntament de Ripoll va aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2024, establint en l’apartat 5 de l’article 11 de l’ordenança fiscal número 4 un apartat que regula la possibilitat de fraccionar el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles en tres pagaments. Per tal de poder beneficiar-se d’aquest fraccionament, les persones interessades han de complir una sèrie de condicions que s’exposen a continuació:

  • Presentar una instància davant d’aquest Ajuntament o del Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès,  dins del primer trimestre de l’any, que serà vàlida fins que no es presenti una nova instància que sol·liciti el contrari.
  • Per poder fraccionar el rebut, la quota tributària ha de ser d’import igual o superior a 90 €.
  • Domiciliar els rebuts fraccionats.

Com es pot sol·licitar

A l’Ajuntament de Ripoll:

  1. Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà.
  2. Telemàticament, a través d’instància genèrica: https://seu-e.cat/ca/web/ripoll/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/12859557?p_auth=41moxnLJ

Al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès:

  1. Presencialment, a les oficines d’atenció al ciutadà (carrer Progrés, 72 de Ripoll)
  2. Telemàticament, a través de:

Altres informacions

En cas que no se sol·liciti el fraccionament indicat, als contribuents que tenen domiciliat el rebut de l’IBI se’ls carregarà l’import en un únic càrrec en compte, com en les anualitats anteriors.

Cal comprovar la validesa de les dades personals que consten a la base de dades del Consorci. Especialment si s’ha modificat alguna dada que impacti directament tant en la gestió tributària com en la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic local.

Així mateix, es recomana que els interessats se subscriguin a la notificació electrònica. Per validar les dades, modificar-les i subscriure’s a la notificació electrònica caldrà que accediu a l’oficina virtual tributària: https://ovt.cerdanyaripolles.cat/

Fins que l’Oficina Virtual Tributària no estigui operativa, es pot informar i/o actualitzar dades personals accedint al tràmit:

O bé, en cas que no es disposi de mitjans informàtics, es pot validar i/o modificar les dades personals presencialment, a les oficines del Consorci.