L’Ajuntament de Ripoll necessita amb caràcter de màxima urgència una plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll amb caràcter temporal, a través dels mitjans següents:

1a. Opció: Comissió de serveis provinent d’un altre cos de Policia Local

2a. Opció: Nomenament interí per màxima urgència

Els interessats en la primera opció es prega que es posin en contacte amb el servei de recursos humans de l’Ajuntament de Ripoll en la major brevetat possible. Tel. 972714142.

Els que es vulguin presentar en la segona opció hauran presentar una instància genèrica indicant la voluntat de participar en aquesta convocatòria (Convocatòria Agent Policia Local – Urgència), adjuntant historial acadèmic i professional, còpia del DNI, i documentació acreditativa del compliment dels següents requisits:

– Edat major de 18 anys i menor de 55 anys

– Graduat en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent als cicles formatius de grau mig, tècnic o tècnica auxiliar corresponents a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

– Disposar de carnet de conduir B

– Els demés requisits inclosos en l’article 11 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Termini màxim de presentació d’ofertes: 25 de febrer de 2021

08/03/21 Actualització Procés

Consulteu  el dia i lloc de realització de les proves teòriques i pràctiques