Amb aquesta modificació Les Planes de Mas Palou conservaran el seu valor paisatgístic

Es tracta del llevant de la muntanya de Sant Roc, al nord est del cementiri, a les planes de Mas Palou, en les quals el  Pla General aprovat el 2008,  hi preveu una ordenació d’àmplies parcel·les al llarg del traçat del canal, previstes exclusivament per a noves construccions d’habitatges unifamiliars aïllats, sense consideració de les edificacions existents.

Aquestes planes d’alt valor paisatgístic, accessibles des de la carretera de Sant Joan,  corresponen a unes planes agrícoles i ramaderes, ordenades en feixes que pertanyen a explotacions vinculades a diverses construccions i masos disseminats i tots ells ocupats.

L’evolució dels indicadors pel que fa al creixement econòmic i social tant a escala local com del conjunt el país dels darrers deu anys, representen un canvi de paradigma respecte als objectius establerts pels models de planejament urbanístic, aprovats pel POUM del 2008 pel que fa a la previsió del futur desenvolupament urbanístic del municipi. En aquest sentit cal destacar per exemple, que no s’han assolit els models de creixement de població contemplats en el POUM 2008. De la mateixa manera les noves necessitats d’habitatge són orientades a satisfer les necessitats socials de la població, on prevalen aspectes basats en l’economia d’execució, l’eficiència energètica i un ús racional del sòl. A més el planejament actual té pendent el desenvolupament d’importants àmbits de sòl urbà no consolidat, que representen una més que suficient previsió per a les futures necessitats per a la dotació d’habitatge.

Per altra banda el model urbanístic previst a l’àmbit de Palou, amb una molt baixa edificabilitat, amb una previsió per a un màxim de 24 habitatges i  unes complexes necessitats d’infraestructura d’accessos i dotació de serveis, fan que el seu desenvolupament resulti  inviable econòmicament. Per tant la classificació d’aquests terrenys com a sòl urbanitzable, lluny de generar millors expectatives respecte de les condicions actuals als propietaris, implica una situació de greuge en l’àmbit tributari, així com una situació de disconformitat urbanística pel que fa a les construccions existents i els usos i activitats que es desenvolupen en aquest entorn. A això s’hi suma que el model de construcció de la zona està pensat en un model residencial  plenament antagònic a les necessitats de dotació d’habitatge actuals.

A partir d’aquestes consideracions, i amb la voluntat de donar resposta a  la majoria de propietaris del sector,  així com a l’interès general del municipi de Ripoll,  s’ha considerat necessari retornar la consideració de sòl no urbanitzable la totalitat d’aquests terrenys. Aquest fet  permetrà preservar els valors naturals i paisatgístics d’aquestes planes altes fluvials, així com mantenir les edificacions existents i els usos compatibles amb el medi que s’ubiquen en aquests espais d’alt valor agrícola.

Descàrrega imatges