La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2020 va aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’administratiu (C1) adscrita al Servei de la Policia Local de l’Ajuntament de Ripoll en règim d’interinitat mitjançant concurs oposició lliure.

D’acord amb allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar la convocatòria i les bases regides per a la superació del procés de selecció que es transcriuen a continuació.

Consulteu les BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU

09/12/2020

Consulteu el llistat provisional d’admesos i exclosos

08/01/2021

Consulteu el llistat definitiu d’admesos i exclosos

08/02/2021

Consulteu l’acte del tribunal qualificador de les proves realitzades en data 2 de febrer de 2021