L’Ajuntament de Ripoll necessita amb caràcter de màxima urgència crear una borsa de places d’agent de la Policia Local de Ripoll amb caràcter temporal per tal de nomenar personal interí.

Cal presentar una instància genèrica indicant la voluntat de participar en aquesta convocatòria (Convocatòria Agent Policia Local – Urgència), adjuntant historial acadèmic i professional, còpia del DNI, i documentació acreditativa del compliment dels següents requisits:

– Graduat en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent als cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponents a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

– Disposar de carnet de conduir B

– Els altres requisits inclosos en l’article 11 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Termini màxim de presentació d’ofertes: 19 de desembre de 2022