El Procicat, dirigit pels departaments de Salut i Interior, ha decidit mantenir durant 7 dies més -des d’aquest dilluns 22 fins al diumenge 28 de febrer- la totalitat de les mesures que fins ara estaven vigents per frenar els contagis de Covid-19 a Catalunya. També aprova una certa flexibilització, molt limitada de mesures, que han de permetre la represa de determinades activitats de caire social, sempre evitant l’aglomeració de persones i la interacció entre diferents bombolles. Tenen a veure amb les activitats extraescolars i l’esport escolar.

Resum amb les mesures més destacades:

Confinament comarcal

El confinament segueix essent de perímetre comarcal.

S’autoritzen i regulen les activitats extraescolars i d’esport escolar

Poden tornar totes les activitats extraescolars, però només a infantil i primària, mentre que a la resta de grups d’edat només s’autoritzen les que estan dins el grup bombolla dels centres escolars. També es poden reprendre els caus, esplais i agrupaments escoltes. També s’equipara l’esport federat i els consells esportius pel que fa a poder entrenar amb més de 6 persones  i participar en les competicions permeses. En aquest àmbit és en l’únic que hi ha novetats respecte a l’anterior normativa.

Restauració oberta amb limitacions

Els horaris d’obertura tant a les terrasses com a l’interior segueixen anant de 7:30h a 10:30h i de 13h a 16:30h. Els establiments que fan menjar per emportar poden obrir de 19.00 h a 22.00 h, i fins a les 23.00 h per fer repartiment a domicili.

L’aforament a l’interior dels locals es limita al 30%. Els clients han de portar mascareta en tot moment i només se la poden treure per menjar o beure, no durant tota l’estona.

A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

Esport

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l’aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, garantint una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació i sempre amb un control d’accés. Els  vestidors han de romandre tancats, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.

Es permet el desenvolupament d’activitats grupals sempre que no es concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, addicionalment, en les instal·lacions i equipaments en espais tancats (excepte les piscines) que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats i que hauran de quedar tancats físicament incloent pistes i camps d’esports públics a l’aire lliure.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Educació

Les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s’han de dur a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Els centres educatius han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Els centres que imparteixen formació professional per a l’ocupació dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o autoritzats per aquest també han d’aplicar unes mesures organitzatives amb l’objectiu de reduir la presència dels seus alumnes als centres.

Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d’estudis de grau, en les quals es pot reprendre l’activitat presencial restringida. En el desenvolupament de les activitats presencials s’han d’extremar les mesures de protecció, amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Restriccions al comerç

Al cap de setmana, continuen tancant tots els  establiments i locals comercials de venda al detall que no subministrin producte essencial. Exceptuant les de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria i les llibreries que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del Procicat.

Les botigues de més de 400 metres han de tancar.  Tots els centres comercials han de mantenir les persianes avall. Els comerços de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de govern del Pla d’actuació del Procicat.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del Procicat. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació.

Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que aquestes no pertanyin a més de dues bombolles de convivència (no incloses en la prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic).

No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Tampoc s’hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d’acord amb l’apartat 15 d’aquesta Resolució i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.

Aquesta limitació tampoc afecta les activitats esportives federades, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 de les federacions esportives corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes. No s’aplica tampoc a les activitats culturals, la realització de les quals se subjecta a l’apartat 12 d’aquesta Resolució i al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Tampoc és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudesS’exceptuen de la prohibició de consum d’aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars o en les activitats d’intervenció socioeducativa.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Treball

S’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible.

Cal implementar el treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la. Si no es pot fer  s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

Actes religiosos

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

Es manté el toc de queda

Es manté el confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí.

 

ConfinAap

Llistat de certificats autoresponsables de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19