MESURES EXTRAORDINÀRIES PER SITUACIÓ DE SEQUERA

L’Ajuntament de Ripoll, a la vista de la situació de sequera hidrològica que estem patint, en data 14 de juliol de 2022 per precaució i per donar exemple, va limitar el reg a les zones urbanes, a excepció de la zona del Monestir, i va sol·licitar l’actuació responsable de l’ús de l’aigua per part dels particulars.

La Comissió Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar el passat 19 de juliol de 2022 declarar l’ESTAT D’ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA de la unitat d’explotació Capçalera Ter, entre d’altres.

El municipi de Ripoll forma part de l’àmbit d’aquest estat d’alerta i, per tant, s’apliquen les següents limitacions i restriccions als usos de l’aigua:

– Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població en Alerta

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloses les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

– Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Alerta

 • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 h a 8 h). L’Ajuntament de Ripoll ja va donar les ordres oportunes en data 14 de juliol per efectuar una limitació en el reg dels espais públics que compleixen les mesures adoptades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • En el cas dels regs particulars:
  • Cal evitar el reg durant moments de pluja, sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg.
  • No pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
  • Es pot realitzar màxim dos dies a la setmana: habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes. Numeració senar els dijous i els diumenges.
 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció, els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment d’aquesta.
 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
 • Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable. L’Ajuntament de Ripoll va donar ordres per tal de minimitzar l’ús de l’aigua en les tasques de neteja viària, donant compliment a les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya.
 • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
  • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
  • En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
 • La neteja de qualsevol classe de vehicle queda limitada als casos següents:
  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals (vehicles de transport de menjar, transport d’animals -vius o morts-, ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible).
 • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua:  www.aca.gencat.cat

Consulteu el BAN D’ALCALDIA