Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

Requisits:

Requisits de les persones sol·licitants
– L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
– La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
– No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
– Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
– Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge. Podeu consultar les taules de l’IRSC en el web habitatge.gencat.cat
– La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
– No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
– Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Requisits dels habitatges
– Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció,  un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.
– Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:
– Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
– Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
– Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat
– Les obres no poden estar iniciades abans de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
– El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 27 de març de 2018 al 31 de juliol de 2018.

Més informació: RESOLUCIÓ GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2018 (ref. BDNS 390712). (DOGC  núm.  7586  publicat el  26/03/2018 )