El passat mes d’agost es va aprovar el Programa Estatal de Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE) i en breu s’obrirà la convocatòria corresponent. Es tracta d’uns ajuts promoguts per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) i com a novetat, aquest any seran gestionats per les diverses comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, hi haurà més de 48 milions d’euros disponibles.

El programa permetrà subvencionar actuacions en els camps de la millora de l’aïllament tèrmic de l’edifici, substitució d’energia convencional per energies renovables, millores en l’eficiència energètica o millores en la il·luminació. Les subvencions són de concurrència simple, si la sol·licitud compleix amb els requisits que defineixen les bases i fins a l’esgotament dels fons, obté la subvenció directament; no obstant, encara que s’esgotin els fons, fins a la data de finalització de presentació es podran entrar sol·licituds que romandran en llista d’espera i podran ser acceptades si s’alliberen fons.

Fins quan es podran presentar les sol·licituds?

Es podran presentar sol·licituds en les comunitats autònomes des de la data establerta en les seves convocatòries fins el 31 de juliol de 2021.

Qui se’n podrà beneficiar?

 • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge.
 • Propietaris que de forma agrupada, reuneixin els requisits que estableix l’article 396 de el Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició.
 • Les empreses de serveis energètics (ESEs) o proveïdors de serveis energètics.
 • Entitats Locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • NOVETAT Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, cabildos i consells insulars, les administracions de les comunitats autònomes o de les ciutats de Ceuta i Melilla i qualssevol dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques, que podran actuar en representació de comunitats de propietaris o altres propietaris d’edificis.

Quines actuacions seran subvencionables?
Per poder acollir-se a el programa, les actuacions per a les quals es sol·liciti ajuts han de justificar la reducció del consum d’energia final i de les emissions de diòxid de carboni pel que fa a la seva situació de partida, mitjançant un dels mètodes de càlcul inclosos en la Directiva 2012/27 / UE2. Així mateix, els edificis han d’haver estat construïts abans de 2007, i hauran de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, al menys, una lletra, mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any), amb respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici.
D’altra banda, les actuacions subvencionables seran actuacions en edificis complets dels següents usos: Edificis d’habitatge unifamiliar, Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge i edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Les actuacions subvencionables corresponen a tres tipologies:

 1. Millora de l’evolvent tèrmic.
  2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques com:
 • Substitució energia convencional per energia solar tèrmica.
 • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
 • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
 • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor.
 • Millora de l’eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 1. Millora de les instal·lacions d’il·luminació.

Quin import tindran les ajudes?
L’import de les ajudes contemplades en el Programa PREE per a actuacions en edificis complets, serà per a totes les tipologies d’actuació del 35% de el cost elegible, excepte en el cas de les millores d’eficiència energètica en instal·lacions d’il·luminació, en els quals l’ajuda serà del 15%.
En cas que s’opti per rehabilitacions en habitatges o locals individuals dins d’edificis, aquest percentatge serà del 25% i del 15% respectivament, podent comptar amb ajudes addicionals diferents en funció de l’ús de l’edifici i, si es compleixen els criteris d’eficiència energètica, criteris socials o criteris d’actuacions integrades. Pel que fa als criteris socials, el Reial Decret estableix que tindran dret a ajudes addicionals les actuacions que es realitzin en edificis d’habitatge que hagin estat qualificats definitivament sota algun règim de protecció pública i en edificis d’habitatges situats a les àrees de regeneració i renovació Urbanes o rurals. També podran acollir-se a aquest criteri social aquells consumidors que tinguin concedit el bo social, segons es determini en les convocatòries que realitzin les comunitats autònomes.
Així mateix, tindran dret a un ajut addicional per millora de l’eficiència energètica, aquelles actuacions que elevin la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B”, en l’escala de CO2, o bé, incrementin en dos lletres la qualificació energètica de partida
A més, tindran dret a ajudes addicionals les actuacions integrades; és a dir les que combinin simultàniament dues o més tipologies, sent una d’elles bé sobre l’envolvent tèrmica que impliqui una disminució de la demanda d’un 30% en climatització, combinada amb una altra actuació, bé sobre la instal·lació tèrmica que suposi, almenys, la substitució del 60% de la potència de la generació tèrmica existent; o bé sobre la il·luminació, en el cas dels edificis d’ús diferent a l’habitatge, que suposi la renovació de més d’un 25% de la superfície il·luminada.
Com que els barems de percentatge són complicats, s’ha habilitat una calculadora de l’import de les ajudes al següent enllaç: http://pree-calculo.idae.es/

Són compatibles aquestes ajudes amb altres ajudes?
Els ajuts atorgats en aquest programa seran compatibles amb altres ajudes concedides, per a la mateixa finalitat, per qualsevol administració pública, organismes o ens públic, nacional o internacional, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada i es compleixin les dues condicions següents :

 • Que no se superin els límits establerts pel Reglament (UE) nº 651/2014, de 17 de juny de 2014, per a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil.
 • Que les ajudes atorgades per les altres Administracions, per a la mateixa actuació, no comptin amb cofinançament de Fons Europeus.

Més informació:

Tota la informació de la convocatòria a Catalunya estarà disponible a:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/