En data 6 de maig, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,  les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mig (A2) adscrita al Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de Ripoll en règim d’interinitat mitjançant concurs oposició.

Degut a l’estat d’alarma ocasionada per la Covid-19 es reprenen els terminis i, en conseqüència l’últim dia hàbil per tal de presentar sol·licituds per formar part del procés de selecció serà el dia 21 de juny de 2020. Informació

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Registre General l’Ajuntament de Ripoll i s’han de formalitzar en model normalitzat i han d’estar signades per l’aspirant.

Veure bases i convocatòria

02/07/2020

Consultar llista provisional admesos i exclosos del procés de selecció

Consultar anunci d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenament de tribunal i fixació de dates de les proves del procés de selecció d’un tècnic A2 adscrit al servei d’informàtica de l’Ajuntament de Ripoll

Consultar acte de la prova del procés de selecció emesa pel  tribunal qualificador