ADDENDA AL CONVENI DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE RIPOLL – SECTOR PLA DE MILLORA URBANA 3.01 -EL PLA-

Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2018 va adoptar per 10 vots a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció dels 17 membres que legalment formen el Ple, l’acord que es transcriu literalment i de forma íntegra a continuació:

6.1. Aprovació de l’addenda al conveni amb La Prep 2014 SL del sector El Pla…

Veure acord Addenda
Veure Addenda

2018-08-23T09:00:01+00:0014 agost 2018|Actualitat Urbanisme|