Aquest dimarts, 27 d’abril, es va celebrar una sessió plenària ordinària de l’Ajuntament, que va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació, novament en format telemàtic per tal de respectar les mesures de prevenció davant la Covid-19. La sessió va començar amb uns minuts de retard, a causa d’alguns problemes tècnics amb la seva retransmissió en directe a través de Youtube.

Com és habitual, es va començar aprovant l’acta de la sessió anterior i repassant la correspondència i el despatx de l’alcaldia, abans de passar als punts que s’havien de debatre.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest apartat, el ple va aprovar la delegació al Consell Comarcal del Ripollès i per extensió, al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès de les facultats d’instrucció i d’imposició de la sanció de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com de les zones d’estacionament regulat en superfície. Un exercici de funcions instructora i sancionadora que només afectarà les denúncies formulades a partir del dia 1 de gener de 2022.

També es va aprovar l’actualització del Pla Ajust 2012-2023, en la seva anualitat 2021-2023, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.

Àrea de Projecció Econòmica

En aquest ple del mes d’abril, no hi va haver dictàmens de les àrees de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa ni de la de Serveis a les Persones. Per tant, es va avançar fins a Projecció Econòmica. En aquest punt, es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’acció concertada per a la rehabilitació d’habitatges al Barri Vell per destinar-los a habitatge de lloguer social. Per altra banda, es va aprovar inicialment (amb l’abstenció del grup d’Alternativa per Ripoll-CUP-Amunt) la modificació de l’ordenança per acollir-se al programa de bon comportament ambiental en el tractament i reciclatge de residus urbans, ja que s’ha considerat modificar alguns dels articles.

També va quedar aprovada inicialment la modificació de les bases i la convocatòria de subvencions per als titulars d’activitats econòmiques de Ripoll afectats per la Covid-19. L’objectiu d’aquesta modificació és que també es puguin acollir a la subvenció els autònoms que no estiguin empadronats a la vila però que hi tinguin la seva activitat única.

Mocions dels grups municipals

El desenvolupament del ple va seguir amb alguns comentaris sobre decrets i els acords de la Junta de Govern Local, abans de passar a les mocions dels grups municipals. Primerament, es va aprovar la que presentaven tots els grups, de sol·licitud d’ajudes a aquells nuclis disseminats, atesa la seva singularitat. Amb aquesta moció, s’insta a les administracions superiors a que valorin el desplegament de serveis essencials en el territori disseminat, així com a acordar un Pla nacional Específic d’Inversió anual, única i exclusivament per tal de sufragar les mancances existents en els nuclis disseminats de Catalunya. De fet, Ripoll és una població amb 74 quilòmetres quadrats d’extensió i dins el seu terme municipal, s’hi troben els següents nuclis disseminats: els Brucs, la Colònia Santa Maria, Colònia Noguera, Colònia Sorribes, Llaés, Ordina, Rama, el Remei, Rocafiguera, Sant Antoni, sant Bartomeu, Sant Bernabé les Tenes i Sant Roc.

La següent moció, que presentava el grup municipal d’Alternativa per Ripoll-CUP-Amunt, no es va aprovar. Tractava sobre demanar una auditoria pública al projecte del futur ‘bike resort’. De fet, va ser el tema que més debat va generar al llarg del ple. Finalment, els regidors i regidores de l’equip de govern de Junts Per Ripoll hi van votar en contra. També va emetre un vot en contra la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols. El Partit dels Socialistes es va abstenir i Esquerra Republicana i Alternativa hi van votar a favor. Per tant, la moció es va rebutjar.

Per últim, es va aprovar la moció que presentava la regidora no adscrita Sílvia Orriols per a la restauració completa de les voltes de creueria presents a l’església parroquial de Sant Pere de Ripoll. En aquesta s’hi van incloure algunes modificacions en primer dels acords, que finalment es va redactar de la següent manera: “Continuar converses amb el Bisbat i altres administracions per cercar solucions conjuntes de finançament i explorar nous ajuts de fons europeus i catalans que permetin prosseguir amb la restauració”. La moció també contempla estudiar les condicions de temperatura i humitat idònies per conservar les pintures que s’han trobat a l’espai. Els grups del PSC i Alternativa hi van votar en contra, mentre que la resta ho van fer a favor.

A les 22.17 h es va donar per finalitzat el ple del mes d’abril. L’alcalde i els regidors i regidores es van emplaçar al del mes següent, que podria ser ja presencial si l’Estat d’Alarma ha deixat d’estar vigent.