Ripoll té una població de 10.865  habitants (5.427 dones per 5.438 homes), tal com es recull en les dades del padró municipal recollides a 1 de gener de 2020 i que seran trameses a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Malgrat que sembli que hi ha una confusió d’any les dades es comptabilitzen a un any passat.

La xifra mostra un increment de la població de 175 persones respecte a la mateixa data a 1 de gener del 2019. Per quart any consecutiu la xifra suposa un augment del nombre de residents empadronats i confirma que la vila presenta una nova tendència a l’alça pel que fa a la població. Concretament, el padró d’ara fa un any a Ripoll se situava en 10.690 habitants, mentre que el d’ara constata un augment de població de 175 habitants, atès que el nombre d’altes (660) ha superat el de baixes (485). De les altes, 94 han estat per naixements, 354 de persones provinents d’altres municipis del país, 186 provinents d’altres països i 26 per omissions. I quant a les baixes, 125 han estat per defuncions, 323 canvis de  municipi, 35 perquè se n’han anat a un altre país i 2 per omissions. Amb relació a l’origen, 9.307 habitants de Ripoll tenen la nacionalitat espanyola, si bé al municipi hi conviuen cinquanta-vuit procedències diferents. Entre aquestes destaquen els veïns originaris del Marroc (853), Hondures (187), Romania (70), Colòmbia (76) i Pakistan (66).

Les dades d’aquest any mostren una evolució positiva i estable de Ripoll perquè, en paral•lel a l’augment sostingut del padró, la població en edat de treballar creix més ràpidament que els majors de 65 anys, fet que repercuteix en el procés d´envelliment relatiu de la població i en conseqüència a l’economia local.

El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s’encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d’un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades. L’any 1996 va entrar en funcionament el sistema de gestió contínua i informatitzada dels padrons municipals, basat en la coordinació de l’INE. A partir del 1998 s’obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d’any).