El padró d’habitants de Ripoll a 1 de gener de 2019 mostra un increment de 56 persones respecte a l’any anterior.

Ripoll té una població de 10.688 persones (5.402 dones per 5.286 homes), tal com es recull en les dades del padró municipal recollides a 1 de gener de 2019 i que seran trameses a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Malgrat sembli que hi ha una confusió d’any les dades es comptabilitzen a un any passat.

La xifra mostra un increment de la població de 56 persones respecte a la mateixa data a 1 de gener del 2018. Per tercer any consecutiu la xifra suposa un lleuger augment del nombre de residents empadronats i confirma que la vila presenta una nova tendència a l’alça pel que fa a la població. Concretament, el padró d’ara fa un any a Ripoll se situava en 10.632 habitants, mentre que el d’ara constata un augment de població de 56 habitants, atès que el nombre d’altes (579) ha superat el de baixes (523). De les altes, 80 han estat per naixements, 312 de persones provinents d’altres municipis del país, 165 provinents d’altres països i 21 per omissions. I quant a les baixes, 126 han estat per defuncions, 334 de nous habitants provinents d’altres municipis, 61 perquè se n’han anat a un altre país i 2 per omissions. Amb relació a l’origen, 9.087 habitants de Ripoll tenen la nacionalitat espanyola, si bé al municipi hi conviuen una seixantena de procedències diferents. Entre aquestes destaquen els veïns originaris del Marroc (711), Hondures (137), Romania (56), Pakistan (48) i Colòmbia (44).

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha valorat que aquestes dades socioeconòmiques de balanç de l’any “mostren una evolució positiva i estable de Ripoll, perquè, en paral•lel a l’augment sostingut del padró, ha seguit augmentant també la xifra de població activa”. També ha afegit que “l’augment d’habitants en edat de treballar modera l’envelliment i repercuteix positivament en l’economia local”.

El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s’encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d’un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades. L’any 1996 va entrar en funcionament el sistema de gestió contínua i informatitzada dels padrons municipals, basat en la coordinació de l’INE. A partir del 1998 s’obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d’any).