El padró d’habitants de Ripoll a 1 de gener de 2018 mostra un increment de 21 persones respecte l’any anterior. El cens actual és de 10.632 habitants

Ripoll té una població de 10.632 persones, tal i com es recull en les dades del padró municipal recollides a 1 de gener i que seran trameses a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Malgrat sembli que hi ha una confusió d’any les dades es contemplen a any passat.

La xifra mostra un increment de la població de 21 persones respecte la mateixa data a 1 de gener del 2017. Per situar cronològicament una dada d’habitants similar a la del 2018 que acabem de tancar hauríem de remuntar-nos a l’any 2015. Malgrat la bona noticia d’aquest creixement Ripoll ha perdut 380 habitants amb 10 anys, ja que a 1 de gener de 2008 el nombre d’habitants censats era de 11.012 habitants.

Les dades del Cens també ofereixen dades quantatives pel què respecta al sexe masculí i femení. En aquest cas, el padró indica que hi ha 5.369 dones per 5.263 homes. Cal ressaltar que la prevalença del sexe femení per sobre del masculí és un fenomen que es copsa des de fa més de 20 anys ens les dades censals.

El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s’encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d’un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

L’any 1996 va entrar en funcionament el sistema de gestió contínua i informatitzada dels padrons municipals, basat en la coordinació de l’INE. A partir del 1998 s’obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d’any)..

Dades IDESCAT