La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 7 d’octubre de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord que es transcriu a continuació: