ANUNCI sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mig (A2) adscrita al Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de Ripoll en règim d’interinitat mitjançant concurs oposició.

 La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 d’agost de 2020 va aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mig (A2) amb destí al Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de Ripoll mitjançant concurs oposició.

D’acord amb allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar la convocatòria i les bases regides per a la superació del procés de selecció que es transcriuen a continuació.

Veure BASES

La sol·licitud per formar part de la convocatòria es pot presentar en el període comprés entre el 13 d’agost i l’1 de setembre (ambdós inclosos).  S’ha d’adreçar al Registre General l’Ajuntament de Ripoll  i ha d’estar signada per l’aspirant.

01/10/2020

Consultar anunci d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenament de tribunal i fixació de dates de les proves del procés de selecció d’un tècnic A2 adscrit al servei d’informàtica de l’Ajuntament de Ripoll

15/10/2020

Consulta l’acta del Tribunal Qualificador