Anunci sobre la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir una plaça de Caporal de la Policia Local de Ripoll per promoció interna.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6 de setembre de 2021, va aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu.

ACTUALITZACIÓ 18/10/21: