Què és el POUM i quina documentació inclou

El Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i li correspon:

1. Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.
2. Definir un model d’implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d’edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.
3. Definir l’estructura general per a l’ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

Quina documentació té?

1. Memòria descriptiva i justificativa del Pla, amb estudis complementaris, el programa de participació ciutadana, els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible i les mesures per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
2. Plànols d’informació, d’ordenació i de traçat de les xarxes bàsiques de serveis d’infrastructures i comunicacions.
3. Les normes urbanístiques i les ordenances d’urbanització i edificació que es considerin necessàries.
4. El catàleg de bens a protegir, ja siguin arquitectònics, jardins i paisatges, o bens culturals. Igualment, pot incorporar un catàleg específic de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació per raons arquitectòniques, històriques i paisatgístiques.
5. L’agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
6. La documentació mediambiental adequada.
El programa d’actuació urbanística municipal que determini la política municipal de sòl i habitatge.

Aprovació definitiva text refós

Plànols de l’ordenació

Modificacions puntuals POUM

ConcepteAprovació inicialAprovació provisionalText refósAprovació definitivaPublicació al DOGC
1- Adequació de les alçades reguladores en les zones d’edificació residencial al Decret 55/2009.23-02-201027-04-201021-07-201015-10-2010
2- Polígon d’actuació urbanística PAU5.03 denominat sector de la Barricona.15-03-201006-05-201029-07-201011-08-2010
3- Adequació de la normativa del PEMU del Sector de la UA del 27 de Maig a les disposicions comunes de l’ordenació de l’edificació i els usos del POUM de Ripoll.28-12-201029-03-201125-05-201127-07-2011
4- Instal·lació d’ascensors en patis de llum o espai lliure interior d’illa d’edificis existents.28-12-201029-03-201125-05-201127-07-2011
5- Accessibilitat als edificis d’habitatges del barri de Sant Pere: carrers dels Fargaires, Filadors i Moliners.29-03-201119-05-201127-07-201113-10-2011
6- Modificació dels articles 248, 253 i 266 (condicions d’ús) de les normes urbanístiques del POUM, per a la incorporació de nous usos en les zones industrials.29/11/201124/01/201202/02/201210-04-2012
7- Correcció i simplificació de diversos aspectes de la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll.29/05/201231/07/201204/10/201217-12-2012
8- Sector del Pla de Millora Urbana 3.01 “El Pla”.05/09/201230/07/201309/10/201319-02-2014
8- Aprovació definitiva conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Ripoll i la Preparación Textil, SA referent a la modificació del POUM de Ripoll del sector del Pla de Millora Urbana 3.01 “El Pla”.05/09/201230/07/201319/02/2014
9- Aprovació inicial modificació puntual del POUM de Ripoll referent a la variant est de Ripoll. (sense efecte 27/02/2018)
10- Parcel·la industrial número 5 del Polígon Industrial Mas d’en Bosc.29/04/201425/06/2014
11- Modificació puntual del Poum delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 “carretera de Les Llosses”
Estudi ambiental estratègic
Estudi d’inundabilitat
Estudi de riscos geològics
27-12-2017
12- Polígon d’Actuació 4.01 “Mas Torrents”.27/05/201423/12/201427/07/201505-11-2015
13- Revisió del catàleg de béns protegits.28/10/201424/02/201524/04/201515-06-2015
14- Transitorietat per a l’adaptació del POUM de Ripoll al Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser (PDUCTF), a l’àmbit de la Colònia Santa Maria o El Roig”.24/02/201528/04/201515/07/201518-09-2015
15- Modificació puntual número 15 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, referent a la Rodona, la Solana del TEr i Sant Quintí.
-Text refós
31/05/201625/10/201624-04-201820-06-201803-10-2018
16- Aprovació modificació puntual número 16 – Sector Tensión Textil.
– Text refós
27/09/201630/10/201825-02-202006-08-2020
17- Aprovació modificació puntual número 17 – Nova delimitació de l’àmbit “volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”, accessibilitat als edificis d’habitatges del barri de Sant Pere. Carrers dels Fargaires, Filadors i Moliners.31-01-201704/04/201701-06-201704-10-2017
18- Aprovació modificació número 18 – Modificació dels articles 248, 253, 258 i 266 (condicions d’ús) de les normes urbanístiques del pla d’ordenació urbanística municipal, per a l’ampliació de l’ús comercial al detall vinculat a l’activitat principal a les z.31-01-201727-06-201719-12-201716-03-2018
19- Modificació puntual número 19 – Ajust de la vialitat interior al polígon industrial Mas d’en Bosch.25-07-2017
20- Revisió del catàleg de béns naturals i regulació d’espais per a ús de càmping i l’aprovació del document ambiental estratègic.
– Avanç (28-11-2017)
– Modificació puntual
– Estudi ambiental estratègic
25-09-2018
21- Modificació puntual del Poum de Ripoll, Polígon d’actuació PA 2.05 La Granja.27-12-201730-08-201818-12-201804-03-2019
22- Modificació puntual del Poum de Ripoll – Nova regulació del sòl Industrial.
– Text refós
– 2n text refós
– 3r text refós
27-12-201727-02-201830-08-2018
27-11-2018
26-02-2019
06-03-201911-04-2019
23- Modificació puntual referent a la modificació de la reserva del traçat de la Variant Est de Ripoll (C-17).27-02-201830-08-201813-11-201824-01-2019
24- Modificació puntual referent a la desclassificació del PAU 2.08 “EL ROIG”
– Text refós
24-04-201825-09-201830-07-201909-10-201931-12-2019
25- Modificació puntual referent a la reubicació d’equipaments comunitaris al nucli històric de Ripoll, a efectes de facilitar i garantir la seva viabilitat de consolidació.27-11-2018
26- Modificació puntual referent a la regulació de piscines municipals.28-01-202028-04-202006-08-2020
27- Modificació puntual referent a la correcció d’errades pel reconeixement de l’edificació consolidada al polígon industrial de Rocafiguera.28-04-2020
28- Modificació puntual número 28 de desclassificació del sector del sòl urbanitzable delimitat SUD-2 “PALOU” com a sòl no urbanitzable.30-06-2020