Aquest dimarts, 30 de març, es va celebrar una sessió plenària ordinària de l’Ajuntament, que va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació, de forma telemàtica per tal de respectar les mesures de prevenció davant la Covid-19.

Després del repàs de la correspondència es va aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores una moció que restava pendent de l’anterior sessió plenària, en la qual l’Ajuntament manifesta el seu rebuig a la possible supressió de la Unitat de Trànsit d’Olot del cos dels Mossos d’Esquadra, que actualment cobreix la seguretat viària a la comarca del Ripollès. En la moció s’insta al Departament d’Interior a mantenir-la o bé reubicar-la a Ripoll. Seguidament, l’alcalde Jordi Munell va procedir a repassar el despatx d’alcaldia, referent a totes les reunions i actes als quals ha participat darrerament.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

El següent va ser passar a tractar els punts de l’àrea de Serveis Econòmics i Administració General. Primerament es va donar compte de la liquidació del Pressupost municipal en l’exercici 2020, amb un resultat de 748.175 €, dels quals ha quedat un romanent de tresoreria per a despeses generals de 295.291 €. El nivell d’endeutament és del 63,88%, tal com va explicar el regidor Josep Maria Creixans. Tot seguit es va donar compte de l’informe anual emès per la intervenció general de l’Ajuntament.

Es va seguir en el referent a l’economia ratificant per unanimitat el Decret d’Alcaldia d’aprovació dels plans pressupostaris a mitjà termini (2022-2024) de l’Ajuntament, consolidats amb els del Consorci de Benestar Social del Ripollès i els del Patronat del Museu Etnogràfic de Ripoll. Es va fer una projecció a uns anys vista de com seran aquests pressupostos. També es va aprovar l’adjudicació, a la Fundació MAP, del contracte relatiu al subministrament en règim de lloguer d’impressores i equips d’impressió, la distribució dels consumibles dels equips, el servei tècnic i el manteniment preventiu i correctiu, amb un cost de més de 52.000 €.

Així mateix, es va aprovar inicialment (amb l’abstenció del grup d’Alternativa per Ripoll – CUP) la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament que tenia per objecte la creació d’una nova plaça de caporal del servei de la Policia Local. Per altra banda, es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit del pressupost municipal que té per objecte el renting d’un dúmper i una pala llevaneu per la brigada municipal i la redacció d’un pla de protecció civil, amb una despesa total de 19.159 € provinents del romanent de tresoreria. També es destinen 37.188 € per al projecte dels nous vestidors del camp de futbol, inclosos en aquesta modificació.

El ple també va aprovar, amb les abstencions d’ERC i Alternativa – CUP el conveni entre l’Ajuntament i ADIF per a la supressió de passos a nivell, reducció de riscos i la millora de la permeabilitat del Ferrocarril al terme municipal, en punts com el passeig Ragull o la plana d’Ordina. Per unanimitat, es va aprovar l’acta de cessió d’immobles a l’Ajuntament per part d’ADIF referent a l’àrea de les antigues cotxeres, el giratori i el dipòsit de l’estació.

Un altre dels punts aprovats inicialment per unanimitat va ser una modificació del Reglament del Servei d’abastament d’aigua potable. Amb l’abstenció d’ERC, també es va aprovar una operació de crèdit a llarg termini per inversions (Pressupost 2021).

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

En aquest camp, es va aprovar provisionalment una modificació puntual del POUM de Ripoll referent a la desclassificació del sector ‘SUD-2’ de Palou, que passarà a ser sòl no urbanitzable. El grup d’Esquerra Republicana i la regidora no adscrita Sílvia Orriols es van abstenir.

Àrea de Serveis a les Persones

El ple de Ripoll va aprovar inicialment i per unanimitat dels grups el Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci del Ripollès, que vol dissenyar estratègies d’intervenció articulades amb el conjunt d’actors comarcals i locals.

Àrea de Projecció Econòmica

Es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès en el marc del programa Treball i Formació-Línia Dona i Coor, destinat a dones d’entre 55 i 60 anys, a través del qual una persona s’incorpora durant un any a l’àrea de Projecció Econòmica del consistori. Així mateix, es va aprovar per unanimitat inicialment el nou Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi (MIEM), un instrument de planificació municipal que concreta i situa les necessitats d’aquests equipaments.

Mocions dels grups municipals

Després de l’apartat de control i fiscalització de l’acció de govern, es va passar a aprovar per unanimitat una moció que presentaven tots els grups municipals per tal de reclamar al govern de la Generalitat l’increment de les ajudes pels sectors de la restauració i el comerç de Ripoll i el Ripollès, ja que fins al moment les consideren insuficients.

Els grups, per altra banda, van rebutjar la moció presentada per la regidora no adscrita Sílvia Orriols sobre retirar el pla pilot de la Generalitat que ha introduït l’islam a les aules públiques. Sí que es va aprovar (amb els vots en contra d’Alternativa – CUP) la moció de condemna a un atac vandàlic contra la seu d’Aliança Catalana i les guixades de caràcter personal contra la regidora Orriols, tot i es va retirar dels acords el segon punt de la moció que figurava a l’ordre del dia, referent a la dissolució del cordó sanitari contra la regidora.

Després de diversos precs i preguntes dels regidors i regidores, a les 23.00 h es va donar per finalitzat aquest ple del mes de març.