Aquest dimarts, 28 de febrer, es va dur a terme a la Sala Eudald Pradell la sessió ordinària del ple municipal de l’Ajuntament de Ripoll corresponent al mes de febrer de 2023. Va ser amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació i també es va comptar amb algunes persones com a públic. El ple es va retransmetre com és habitual a través del canal institucional de YouTube i també pel perfil de Twitter de l’Ajuntament.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Després del repàs de la correspondència i el despatx de l’alcaldia, es va procedir a debatre els dictàmens d’aquesta àrea. Primerament, es va donar compte al ple de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que està prevista als articles 10.1 i 16.1 de l’ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre de 2012. Així mateix, es donava compte de l’informe trimestral de morositat elaborat per la intervenció general de l’Ajuntament.

Es va aprovar l’aixecament d’objeccions i el reconeixement extrajudicial de crèdit i es resolia liquidar les obligacions per un import total de 75.853,66 € (IVA inclòs). Per últim, es va aprovar inicialment (amb l’abstenció dels regidors/es dels grups municipals d’ERC i el PSC) el Pla Local de Seguretat Viària de Ripoll 2023-2026, d’acord amb el Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030. Aquest, defineix l’estratègia de treball del municipi en termes de seguretat viària per als propers anys.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

En aquest punt es va aprovar inicialment el projecte executiu de millores a l’estació de tractament d’aigua potable de Ripoll i Campdevànol, amb un pressupost d’1.583.183 € (IVA inclòs). També s’aprovava el conveni entre els ajuntaments de Ripoll i Campdevànol i l’empresa Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, SA, per a la regulació de l’encàrrec de gestió i la delegació per part dels Ajuntaments a SOMASRSA de la tramitació de la licitació del Projecte Executiu de Millores a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Ripoll i Campdevànol; de la direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra i de la participació de cadascun dels ajuntaments en el finançament de l’execució.

Un altre punt que també es va aprovar (aquest amb l’abstenció del grup d’ERC) va ser ’actualització dels preus unitaris pel servei de manteniment (Prestació P2B), del contracte mixt de subministrament, obra i servei per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la vila. Per acabar, s’aprovava inicialment la modificació puntual número 34 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, referent a l’ajust del solar de l’equipament annex a l’IES de Ripoll i dels espais lliures i vialitat de l’entorn, amb l’abstenció del grup municipal del PSC.

Mocions dels grups municipals

En aquest plenari no hi va haver punts de les àrees de Serveis a les Persones ni de Projecció Econòmica, per la qual cosa es va passar al control i fiscalització de l’acció de govern i, posteriorment, a les mocions dels grups. En aquest sentit, va quedar aprovada la moció presentada per tots els grups municipals per la sol·licitud d’ajustament del temps que són baixades les barreres del pas a nivell del tren. Així, es manifesta la queixa davant d’Adif i Renfe amb relació a l’incident recent amb les barreres del pas a nivell del passeig Ragull i es reitera la necessitat de dur a terme inversions de millora i manteniment de la línia R3.

Després dels precs i les preguntes, a les 20.43 h es va donar per finalitzat el ple ordinari del mes de febrer, que es pot recuperar sencer en vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=P-bp98QvPQM