Aquest dimarts, 25 d’abril, es va dur a terme a partir de les 19.30 h la darrera sessió ordinària del ple de Ripoll en aquest mandat municipal 2019-2023. Es va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació municipal a la Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament. El plenari també va tenir presència de públic i mitjans de comunicació, i es va poder seguir en directe a través dels canals institucionals de Twitter i YouTube.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Es va aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2023 en la modalitat de suplement de crèdit per l’import de 20.750 €. Es finança mitjançant baixes de crèdits no compromesos d’altres aplicacions del pressupost de despeses, així com romanent de tresoreria per a despeses generals disponible. Els augments en aplicacions de despeses es descriuen com estudis i treballs tècnics (Administració General) i despeses diverses de festes populars. En aquest punt es van abstenir els grups d’ERC i el PSC i va votar en contra el regidor no adscrit Joaquim Colomer. La resta de vots van ser favorables.

El ple va resoldre disposar l’adhesió del municipi a l’acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Així, s’aprovava l’autorització i disposició d’una despesa de 5.849,60 € per a diversos béns com camises, pantalons, jaquetes, etc.

També es va aprovar, només amb els vots en contra del grup d’Alternativa per Ripoll-CUP, l’expedient de contractació del contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament de Ripoll, mitjançant el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per tal d’adjudicar aquest contracte a l’oferta més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Van quedar aprovats també el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions, amb els seus annexos, que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte, amb un pressupost màxim de licitació anual de 338.896,42 € més 71.168,25 € d’IVA, i una durada de contracte de quatre anys, prorrogable de forma expressa i per mutu acord de les parts fins a un màxim d’un any més.

Sense dictàmens de la resta d’àrees

En aquest ple no hi va haver dictàmens de les àrees de Serveis al Territori, Serveis a les Persones ni Projecció Econòmica. Tampoc hi havia mocions presentades pels grups municipals.

Després del control i fiscalització de l’acció de govern i dels precs i les preguntes, a les 20.11 h del vespre es va donar per finalitzada la sessió plenària ordinària, que es pot recuperar sencera en vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=KCd2gSSZcDs