Aquest dijous, 2 de març, s’ha celebrat a les vuit del matí un ple extraordinari a la Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament de Ripoll. S’ha comptat amb la presència de 14 regidors i regidores de la corporació municipal. Com és habitual, la sessió s’ha pogut seguir en directe a través d’un fil de Twitter i també en format vídeo pel canal institucional de YouTube.

Primerament, s’ha donat compte al ple del Decret d’Alcaldia de data 24 de febrer de 2023, referent al cessament del quart tinent d’alcalde i avocació de competències. Així, es resol cessar al regidor Joaquim Colomer Cullell com a 4t tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, com a membre de la Junta de Govern Local i com a Cap d’àrea de Territori, Sostenibilitat i Empresa. També avocar totes les competències delegades per l’alcaldia al Sr. Colomer. Es nomena 4t tinent d’alcalde al regidor Josep Isern Truy i se li deleguen les competències corresponents a Serveis al Territori. També es deleguen genèricament a favor de la tercera tinent d’alcalde Manoli Vega Segura les competències corresponents a Sostenibilitat i Empresa.

A més a més, s’ha donat compte del Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2023 referent a la modificació de la composició del grup municipal Junts Per Ripoll, que passa a ser format per Jordi Munell Garcia, Josep Ma Creixans Pons, Ma Dolors Vilalta Fossas, Manoli Vega Segura, Montsina Llimós Casaponsa, Joan Ma Roig Altès i Josep Isern Truy. Es deixa constància que el regidor Joaquim Colomer Cullell passa a considerar-se com a regidor no adscrit a cap grup municipal.

Posteriorment, el ple ha acordat la modificació de la composició dels membres de les comissions informatives permanents i de la Comissió Especial de Comptes. Així mateix, s’ha acordat nomenar a la regidora Manoli Vega com a representant de l’Ajuntament al Consorci del Ter, al Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural del Ripollès i al Consorci Vies Verdes de Girona.  El ple també acorda deixar sense efecte el nomenament de Joaquim Colomer com a representant en els esmentats consorcis. En els punts que s’han votat, han mostrat abstenció els regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya, mentre que la resta dels presents han votat a favor.

En tractar-se d’un ple extraordinari, no hi havia precs i preguntes. A les 8.13 h s’ha donat per finalitzada la sessió, que podeu recuperar en format vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=31j3N2ookxE

Junta General d’Accionistes de SOMASRSA

Un cop acabat el ple extraordinari, s’ha celebrat la Junta General d’Accionistes de la Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, SA (SOMASRSA), que ha acordat cessar a Joaquim Colomer com a membre del Consell d’Administració de SOMASRSA, agraint-li la tasca duta a terme. També s’ha nomenat a Josep Isern com a conseller delegat del Consell d’Administració de SOMASRSA i a Manoli Vega com a consellera.