Aquesta convocatòria té l’objectiu d’ajudar als propietaris a la rehabilitació d’habitatges buits del barri Vell i oferir garanties de lloguer a través de la borsa municipal de lloguer social, reduint així els habitatges desocupats de la zona.

 Es poden beneficiar d’aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques que siguin propietàries d’habitatges ubicats en el barri Vell, que estiguin desocupats i que compleixin les bases aprovades en la convocatòria. Se subvencionaran aquelles obres que permetin obtenir l’habitabilitat de l’habitatge per tal que pugui ser ocupat per un llogater. L’import de les subvencions vindrà determinat per les actuacions que es realitzin segons la valoració tècnica. Així mateix també és objecte de subvenció la totalitat de l’ICO i la taxa d’ocupació de la via pública. Aquesta subvenció és compatible amb d’altres atorgades per altres administracions.

Per a realitzar la sol·licitud cal presentar una instància genèrica a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Ripoll o a la Seu electrònica de ripoll.cat en el termini màxim del 30 d’abril. Un cop rebudes les sol·licituds la comissió tècnica les revisarà per determinar quines són objecte de subvenció.

Per a qualsevol dubte o informació complementària es pot contactar directament amb el servei de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Ripoll en horari de 9 a 14 h de dilluns a divendres al telèfon 972714142 o al correu projeccioeconomica@ajripoll.cat