Són subvencions de l’Agència d’habitatge de la Generalitat de Catalunya per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Estat: actiu

La convocatòria de l’any 2021 està oberta des del dia 27 d’abril al 4 de juny de 2021.

Beneficiaris

Persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Imports màxims de lloguer mensual

  • Barcelona ciutat: 800 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros.
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Les Terres de l’Ebre: 400 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

Import de la subvenció

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

El tràmit es pot realitzar telemàticament o a l’Oficina d’ Habitatge Municipal de l’Ajuntament de Ripoll (demanar cita prèvia al 972714142). Tota la informació per efectuar els tràmits es pot consultar clicant a AQUÍ