Les unitats de convivència amb almenys una persona de 65 anys ja poden demanar els ajuts per fer obres d’arranjament a l’interior de l’habitatge. Aquestes subvencions les atorga l’Oficina d’Habitatge de Catalunya i tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge.

Les obres han de tenir objectius com:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat. Exemples:  reparació o substitució de finestres o portes deteriorades (obertures exteriors deteriorades) i l’adequació dels paviments per millorar la capacitat lliscant.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament. Exemples:  instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanquitat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat: Exemples:  la substitució de la banyera per un plat de dutxa, canvis d’aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat, substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, ampliació d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat, entre altres.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible amb un màxim de tres  mil euros, mentre que el pressupost total de les obres no pot ser superior a 5 mil euros per habitatge. És a dir, les obres que tinguin un pressupost major de 5 mil euros no podran rebre la subvenció. A aquest ajut, però, es pot accedir més d’una vegada sempre i quan se sol·liciti en diferents anys i en diferents conceptes.

Per ser beneficiària d’aquestes subvencions la persona sol·licitant ha de ser la propietària del pis, usufructuària o arrendatària. A més, cal que sigui major de 65 anys amb alguna d’aquestes condicions: no tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars; tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent;  tenir reconeguda una pensió de jubilació; retir laboral per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, i, o acreditar algun grau de dependència.

L’habitatge on es fa l’arranjament ha de ser el domicili habitual i permanent de la unitat de convivència. A més, cap dels membres de la unitat de convivència no pot tenir una altra propietat habitable en el territori de Catalunya.

Aquesta convocatòria no accepta sol·licituds d’obres que estiguin iniciades abans del 2 d’abril de 2021 ni de la data d’inspecció de l’habitatge per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Només s’acceptaria, excepcionalment, en cas que la persona sol·licitant es trobi en una situació d’urgència que requereixi iniciar les obres abans de la inspecció tècnica de l’habitatge. I caldrà acreditar-ho amb un  informe mèdic i un informe d’idoneïtat tècnica de la inspecció tècnica de l’habitatge.

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge.

El termini de presentació és del 02/04/2021 al 30/06/2021

Per saber-ne més consultar el següent enllaç Informació sobre l’ajuda.

 

La presentació de sol·licituds es gestionarà per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i es farà exclusivament per via telemàtica.

Presentació telemàtica

Per qualsevol dubte també podeu contactar amb l’Oficina Habitatge de l’Ajuntament de Ripoll a través del telèfon 972 71 41 42.